Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastaneye 121 Sağlık Personeli Alımı Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek için 121 kişilik kadro için personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları şöyledir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastaneye 121 Sağlık Personeli Alımı Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirmek üzere 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında sözleşmeli olarak sağlık Personeli Alımı yapılacak. Bu yönde Necmettin Erbakan Üniversitesi Alımları hakkında tüm detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Necmettin Erbakan Üniversitesi 121 kişilik kadro için, 58 Hemşire, 20 Ebe, 5 laborant, 13 Sağlık Teknikeri, 5 Röntgen Teknisyeni ve 20 Diğer Sağlık Personeli alımı yapılacak. Alımlar Lisans ve Ön Lisans mezunu olan adaylar için geçerli olacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4- Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 27 Ağustos 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Bu kapsamda başvurular Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE