Sağlık Bakanlığı atama kurası ilenı yayımladı. İki duyuru birden yayımlayan Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda olmak üzere atama yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda atamalar için adaylardan aranan şartlar ve başvuru takvimi duyuruldu. 

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre kontenjanlar ve detayları aşağıdaki gibidir.

Sağlık Bakanlığı 2023/2 Dönem istifa Sonrası Yeniden Açıktan Atama Kurası İlanı Detayları:

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için aşağıda belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

665 Personel Ataması Yapılacak!

Bakanlıktan gelen duyuruya göre Yeniden Atanmak üzere yapılan duyuruya göre atamalar toplamda 665 personel alımı yapılacak. Yeniden atama kurası kontenjanları ise;

- Biyolog,

- Çocuk Gelişimcisi,

- Dil ve Konuşma Teapisti,

- Diyetisyen,

- Ebe,

- Fizyoterapist,

- Hemşire,

- İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist ),

- Odyolog,

- Perfüzyonist,

- Perfüzyonizt,

- Psikolog,

- Sağlık Fizikçisi,

- Sağlık Memuru / Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni / Diş protez Teknisyeni

- Laborant,

- Sosyal Çalışmacı,

- Tıbbi Teknolog,

KONTENJAN DAĞILIMI BURADA

Kimler Başvuru Yapamaz?

1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 2023/2 Dönem Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası

Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden (5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini (SAHU) tamamlayanlar dâhil) uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler için ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

333 Personel Alımı Atama Kontenjanları:

Sağlık Bakanlığı atama kurası ile görevde yükselmek isteyen adaylardan 333 Personel alacak. Ataması yapılacak Ünvanlar şöyledir:

- Diş Tabibi,

- Eczacı,

- Uzman Diş Tabibi,

- Uzman Tabip,

- Uzman ( TUTG ),

KONTENJAN DAĞILIMI BURADA

Başvuru Şartları Nedir?

1) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler bu kuraya başvurabilecektir.

2) 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini tamamlayarak mezun olup; diplomaları tescil edilen ve Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlar başvurabileceklerdir. Ancak bu kapsamda olanlardan; Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olup, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar sadece SAHU kapsamında ilan edilen münhal yerlerden kadrolarının bulundukları il veya sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları ilden herhangi birisini seçerek o ilde açılan münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir. SAHU kapsamı dışındaki başvuru sahipleri ile SAHU kapsamında uzmanlık tescili yapılıp Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olanlardan sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmayanlar, SAHU olarak ilan edilen münhal yerler dışındaki diğer münhal yerlerden tercih yapabileceklerdir.

3) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.

4) Kuraya başvurmak isteyen adayların; diploma veya uzmanlık belgelerinin kura son başvuru tarihi ve saatine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olması gerekir.

5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanlar ile aylıksız izinde olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin atamaları ilgili kurumlarından muvafakatleri alındıktan sonra yapılacaktır.

7) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

8) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Atama Kurası Takvimi Nedir?

Söz konusu atamalara ilişkin başvurular 24 Kasım 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 28 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece PBS üzerinden başvuruların yapılması gerekmektedir.

Atama Takvimi:

2023 Yılı 2.Dönem Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

2023 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası