Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayımlandı. 2024 yılı Yeniden atama kurası ilanı ile personel alımı yapılacağı açıklandı. 

Kura Başvuru Süresi Uzatıldı!

Az Önce Resmi Gazetede 6 mart 2024 tarihi ile yayımlanmış olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı yeniden atama kurası ilanı için başvuru süreci uzatıldı. Daha önceden 4 Mart 2024 tarihine kadar yapılması gereken başvurular yeni güncelleme ile en geç 8 Mart 2024 tarihine kadar alınacaktır.

28.02.2024 tarihli ve 32474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 4 Mart 2024 tarihinde saat 18.00’ de sona ereceği belirtilmiştir. İlanda 4 Mart 2024 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 8 Mart 2024 Cuma saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Hangi Unvanlar İçin Atama Yapılacak!

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nedir?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNU TERCİH EDECEK ECZACI ÜNVANLI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) Eczacı unvanında başvuru yapacak olanların;

a.)Diploma tescili yapılmamış olanların, eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

b.)İngilizce alanında yapılan yabancı dil sınavından (YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 70 puan alındığını gösterir belgeyi, EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

2) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden 1. madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

Kura Başcuru tarihleri nedir?

Sağlık Bakanlığı ataması için süreç başladı. Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra başlayan süreç için en geç 4 Mart 2024 tarihine kadar başvuru alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ BURADA