Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen duyurular yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde ASHB tarafından yayımlanmış olan 2828 sayılı kanun kaopsamında 363 Personel alımı için yerleştirme sonuçları açıklandı. Söz konusu duyuru kapsamında adayların istenne belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama İşlemleri Yapıldı!

Sağık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimleri kadrolarına, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; 22.05.2024 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yerleştirme yapılmış ve sonuçlar Bakanlığa gönderilmiştir

363 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

İlkokul,Ortaokul,İlköğretim Mezunu: 90 Hizmetli Alınacak.

Lisans Mezunu: 2 Diyetisyen, 2 fizyoterapist, 

Ön Lisans Mezunu:  10 Sağlık Teknikeri, 1 Tekniker,

Lise mezunu: 258 Memur,

Belge Teslim Tarihi Açıklandı:

Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 30.05.2024 – 14.06.2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3’üncü ve 4’üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

36 Bin Personel Alımı Yapılacak!

Bakanlık bünyesine 2024 yılı içerisinde 36 Bin personel alımı için kararı resmi gazetede yayımladı. Detaylar aşağıdaki gibidir.

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Personel Alımı 2024 Yılı 2. Alım Yayımlanacak mı? Sağlık Bakanlığı 36 Bin Personel Alımı 2024 Yılı 2. Alım Yayımlanacak mı?

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1- İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş) olması gerekmektedir.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, Aile Hekimliklerinden veya Devlet Hastanelerinden atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

3- Mezuniyet Belgesi;

• Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

• Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

• Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

4- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

5- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7- Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

9- Adli sicil ve Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan belge kabul edilecektir) .

Duyuru

Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyannamesi