Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Az Önce 29 Mayıs 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Kamu personeli alımı ilanına göre Kamu Gözetimi Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere fakrlı kadrolarda Kamu İşçi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu yayımlanmış olan ilana göre alımlar İŞKUR aracılığı ile olmak üzere Engelli, Genel, Eski Hükümlü statüsünde gerçekleştirilecek. Peki şartlar ve kontenjan dağılımı nedir?

Kamu Gözetimi Kurumu Kontenjan Detayları Nedir?

Kamu Gözetimi Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Sürekli işçi statüsünde görevlendirilmek üzere toplamda 4 kişilik boş kadro ile,

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda 1 Gene Statüde personel,
  • Temizlik Görevlisi kadrosunda 2 Engelli ve 1 Eski Hükümlü personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Kamu Gözetimi Kurumu personel alımında genel olarak adaylardan aşağıdaki şartlar aranacaktır.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) 18-35 yaşında olmak,

4) Engelli işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak),

7) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak, 

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

11) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Kontenjana Göre Şartlar Nelerdir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şartları:

  • 160 cm’den kısa boylu olmamak,
  • En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak,
  • Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanun’da belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.
  • Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
  • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.
  • Bu ilanda, 4857 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Engelli Temşizlik Görevlisi Alımı Şartları:

-Sağlık durumunu, ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu ile (En az %40 oranında engelli olmak)

- Temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak.

- En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak.  (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

Eski Hükümlü Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

-   Temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak.

-  En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak. (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İŞLKUR aracılığı ile yayımlanmış olan Kamu Gözetimi Kurumu personel alımı başvurusu 29 Mayıs 2023 tarihi ile yayımlanmış olup adaylara 4 günlük başvuru süreci verilmiştir. Buna göre en geç 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim