Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar BAakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel alımı yapıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar BAakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel alımı yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli çalışmak üzere 2 adet merkez teşkilatına ve 73 adet Taşra Teşkilatına olmak üzere toplamda 75 adet sözleşmeli personel alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde Başvuru şartlarına, Başvuru şekli ve konularına, Başvuru sırasında istenilen belgelere, Sınav takvimine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından; SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" Merkez ve Taşra Teşkilatında bulunan birimlerde görev yapmak üzere, Bakanlık internet adresinde yer alan sınav duyurusu ekindeki işaret dili tercümanı pozisyonlarına mesleki uygulama sınavı ile merkez teşkilatına 2, taşra teşkilatına 73 olmak üzere toplam 75 adet sözleşmeli personel alınacaktır. İşaret dili tercümanlığı için 28/04/2014 tarihinde ilan edilen sözleşmeli personel sınav duyurusu kapsamında 28/04/2014 - 09/05/2014 tarihleri arasında başvuru evraklarını teslim eden adaylardan aşağıda belirtilen sertifikaya sahip olanların, başvuru formunu Bakanlığımıza elden veya posta yolu ile ulaştırması yeterli olacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI: 1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak, 2.Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak, 3.Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasınasahip olmak. 5.En az lise ve dengi okul mezunu olmak. Başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılarak sınava alınmaz. Ayrıca şartları uymadığı halde başvuru yapıldığının sonradan tespiti halinde adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, bu suretle yapılan atamalar iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

B- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesi uyarınca mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Sınav Konuları a)İşaret dili tercümanlığı bilgi seviyesi, b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e)Genel yetenek ve genel kültürü, f)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı olarak belirlenmiştir. Adayların yeterlilikleri, Sınav Kurulu tarafından sınav konularından (a) maddesinde yer alan konu üzerinden 50, diğer maddelerde yazılı konuların her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C- İSTENEN BELGELER: 1.Son mezuniyetini gösterir öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında eğitim alanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesi) Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanabilecektir. 2.Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikası, 3.Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4.Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, 5.Özgeçmiş bilgisi, 6.Başvuru Formu (Bakanlık internet sayfasından temin edilecektir.)

D- SINAV TAKVİMİ: Başvuru Tarihi: Başvurular 25/11/2014 - 12/12/2014 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Kat:1 Çankaya/Ankara) Mesleki Uygulama Sınav Tarihi: Başvuruların bitim tarihini müteakip, Bakanlığımız web sayfasında (www.aile.gov.tr)duyurulacaktır. Mesleki Uygulama Sınav Yeri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Eskişehir Yolu/Söğütözü Mah. 2177 Sokak No: 10/A Çankaya/Ankara) Belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr)internet sitesinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

YORUM EKLE