Sağık Bakanlığına Sözlşemeli personel pozisyonuna başvuru yapmış olaran yerleşen adaylardan istenen belgeler açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılacak olan adaylar için belge teslim adresi ve begeler duyuruldu.

Belge Teslim Tarihi Alımlandı!

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın ek 2 nci maddesi kapsamında ilan edilen kadrolara (Sözleşmeli Kameraman ve Sözleşmeli Programcı) yerleşen asil adaylardan başvuru için istenen evraklar, 02.02.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar belge teslimi yapmaları gerekmektedir.

Belge Teslim Yeri: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Çankaya/AnkaraYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına 11 ve 12 nci maddede belirtilen durumlar hariç bizzat atanmaya hak kazanan aday tarafından elden teslim edilecek olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–1) Form,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

3- Mezuniyet Belgesi;

• Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

• Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge, • Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

4- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

5- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7- KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

9- Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir) .

10-e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

11- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

12- Halen askerde olmaları sebebiyle atama için istenilen başvuru evraklarını teslim edemeyecek durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile birinci maddede belirtilen yerlere teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği birime başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.