Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş alımı için başvurular sona eriyor. MSB PERTEM üzerinde yayımlanmış olan kılavuza göre MSB Kuvvet Komutanlıklarına 2024 yılı Teknik Sınıfı Uzman Erbaş alımı yapacak.

2024 yılı Uzman Erbaş alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans kapsamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular Sona Eriyor!

MSB tarafından 1 Mart 2024 tarihi ile yayımlanarak başvuru süreci başlamış olan MSB Komutanlıklara Uzman Erbaş alımı için başvurularda sona geldik. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını en geç 17 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda henüz başvuru yapmamış olan adaylar aşağıdaki bilgileri kullanabilirler.

Başvuru Tarihleri: 1 - 17 Mart 2024

Başvuru Adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris

Hangi Kontenjanlarda Uzman Erbaş Alımı Yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Erbaş alımı için kılavuz yayımladı. MSB'den gelen kılavuza göre MSB Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 282 Uzman Erbaş Alımı Kontenjanları:

 • 105 Bakım,
 • 177 Muhabere,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 302 Uzman Erbaş Alımı Kontenjanları:

 • 69 Elektrikçi,
 • 35 Deniz İstihkam ( Marangoz, Kazancı, Demirci, Betoncu ),
 • 6 Kademeci ( Oto Elektrikçi, 1 Oto Döşemeci ),
 • 67 Mekanikçi ( Tornacı, Oksijen Kaynakçısı, Kıyı Birlikleri ),
 • 56 Motorcu,
 • 27 Porsun,
 • 12 Serdümen ( Kaptan ),
 • 3 Topçu,
 • 27 Yara Savunma,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 133 Uzman Erbaş Alımı Kontenjanları:

 • 104 İstihkam,
 • 12 Ulaştırma,
 • 17 Uçak Bakım,

Kara Kuvvetleri Kontenjan Tablosu:

Deniz Kuvvetleri Kontenjan Tablosu:

Hava Kuvvetleri Kontenjan Tablosu:

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Başvuru İçin Adaylaran Genel ve Özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda adayladan genel olarak ve özel olarak aranan şartları sizlere aktaracağız.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

 • Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 • Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
 • Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,
 • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,
 • Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve ihtiyaç duyulacak sınıf/branşlarda uygulamalı mesleki bilgi sınavında başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
 • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
 • Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak, (23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde “UZMAN ERBAŞ OLUR”, kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,
 •  Alım yapılacak sınıf/branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak,

Eğitim Şartı Nedir?

En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Yaş Şartı Nedir?

2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Askeri Nitelikler Nedir?

 • Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (01 Mart 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-5’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden; (a) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak,

Boy Şartı Nedir?

En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Ek-6’da yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Editör: Erhan İmamoğlu