Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alımı yapacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan son ilanda 10 VHKİ alımı yapılacağı belirtildi. İşte detaylar.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 VHKİ alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan ilan doğrultusunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacağı ifade edildi. Yayınlanan ilanda; kadro sınıfı, ünvanı, derecesi ve yapılacak alımlardaki kriterler detaylı bir şekilde paylaşılırken kişilerin genel idare hizmetleri sınıfında kadro alacağı belirtildi.

10 VHKİ alımı nasıl yapılacak? Şartlar neler?

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışacak olan kişilerin kadro derecesi 9 dereceli 7 kadro, 8 dereceli ise 3 kadro olarak belirlenmiş durumda. KPSS puan türünde ise lisans KPSSP3 önlisans alımlarda vatandaşların 13 Temmuz itibariyle başvurularını yapabilmesi mümkün. Başvurularda son tarih ise 17 temmuz 2020 saat 17.30.

Aynı zamanda hazırlanmış olan veri hazırlama ve kontrol işletmeni giriş sınavı iş talep formunun da temin ederek doldurması gerekiyor. Doldurulacak olan bu form ise Ankara Yenimahalle'de bulunan kuruma bizzat elden teslim zorunlu tutulmuş durumda. Posta yolu ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği alımlarda sınav ise 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

VHKİ Alımında değerlendirme şartları neler?

Resmi ilan doğrultusunda değerlendirme süreci şöyle;

VI) Uygulama Sınavı

Uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan bir hafta önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

VII) Sözlü Sınav

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak olup,

Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda başarılı olanların; merkezi sınav(KPSS) puanının % 40'ı, uygulama sınavı puanının % 40'ı ve sözlü sınav puanının % 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

YORUM EKLE