Resmi gazetede 27 Aralık 2023 tarihli yayımlanmış olan ARFF Memuru alımı hakkında duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruya göre ARFF Memuru alımı için seçme sınavları yapılacak.

Resmi Gazete DHMİ Memur Alımı Duyurusu:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU POZİSYONUNA ATANACAK ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli ARFF Memuru pozisyonuna atanacak adayların seçme ve sınav işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ARFF Memuru pozisyonuna açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Yıla Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Kararın ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) ARFF: Uçak kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri anlamına gelmekte olup havalimanı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelebilecek uçak kaza kırım ve yangınları ile havalimanına ait bina ve tesis yangınlarında kurtarma ve yangınla mücadele hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulan özel teşkilatı,

b) ARFF memuru: ARFF hizmetlerini yerine getiren itfaiye personelini,

c) Başarı puanı: KPSS, yazılı ve uygulama sınav puanlarının aritmetik ortalamasını,

ç) Etap: Fiziksel dayanıklılık, araç kullanımı, mesleki yetenek ve benzeri testlerin uygulandığı ölçütleri ve puanı belirli olan, parkurun her bir bölümünü,

d) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürünü,

e) Giriş sınavı: Kuruluş tarafından ilk defa istihdam edilecek ARFF memuru adayları için yapılacak yazılı ve uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,

f) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Parkur: Uygulamalı sınavın yapıldığı etaplardan oluşan başlama ve bitiş noktası belirli olan alanı,

ı) Sınav komisyonu: Giriş sınavını yapmak üzere oluşturulan komisyonu,

i) Uygulamalı sınav: Kuruluş tarafından adayların mesleki ve fiziksel yeterliliklerini ölçmeye yönelik yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Şartlar

Sınava katılacak adaylarda aranan şartlar

MADDE 5- (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibarıyla;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

b) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS’nin ilanda belirtilen puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olması,

c) En az önlisans düzeyinde itfaiyecilik alanında eğitim veren programlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

d) 30 yaşını doldurmamış olması,

e) C veya CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

f) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması ve benzeri psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olması,

g) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu ve benzeri biyolojik rahatsızlığı bulunmaması,

ğ) (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu almış olması,

h) Kuruluşta son bir yıl içerisinde ARFF Memuru pozisyonunda görev yapmamış olması,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Sınav komisyonu

MADDE 6- (1) Sınav işlemlerini yürütmek üzere sınav komisyonu teşkil edilir. Sınav komisyonu, Genel Müdür veya İşletme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı veya Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanı, İşletme Dairesi Başkanı ile Uçak Acil Durum Koordinasyon Şube Müdürü olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından aynı usulle beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler sınav komisyonuna katılır.

(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü derece dâhil kan ve evlilik bağı sona erse dahi kayın hısımlarının, kendileri veya eşleri ile arasında evlatlık bağı bulunanların, nişanlılarının, kendileri veya eşlerinin vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı olarak yetkilendirilenlerin katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 7- (1) Sınav komisyonu sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav duyurusu

MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak pozisyon sayısı ile görev yerleri, çağrılacak aday sayısı (açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere), sınavın şekli, KPSS puan türü ve ilgili diğer hususlar sınav tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sayfasında ve Kuruluşun internet sayfasında duyurulur.

(2) Başvuru şartlarını taşıyarak sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesini müteakip, sınavların yeri ve tarihleri Kuruluşun resmi internet sitesinden duyurulur.

Giriş sınavı

MADDE 9- (1) Giriş sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Yazılı sınav; mesleki alan bilgisini test etmeye yönelik olup bizzat Kuruluş tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Uygulamalı sınav, sınav komisyonunca veya söz konusu komisyon tarafından görevlendirilecek konusunda uzman personel marifetiyle yapılabilir.

Sınav başvuru işlemleri

MADDE 10- (1) Giriş sınavı başvurusu şahsen, posta yoluyla veya ilanda belirtilecek esaslara göre elektronik ortamda yapılabilir.

(2) İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ilanda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruluşa teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Kuruluşun kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz

(3) İlanda belirtilen belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Sınav işlemleri Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Aranan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri Kuruluş internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınav konuları

MADDE 12- (1) Yazılı sınav; mezun olunan bölümlerin müfredatına uygun konulardan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temel ilk yardım bilgisi ile iş sağlığı ve güvenliği konularından oluşur.

(2) Uygulamalı sınav; mesleki yeteneğin ölçülmesi, araç kullanımı ve sürüşü ile fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

a) Uygulamalı sınav; barfiks, şınav, mekik, manken taşıma, balyoz kullanma, tünel, temiz hava solunum cihazı ile (maskesiz) 200m koşu, hedefe su işleme, hortum taşıma, hortum açma, araç sürüş ve park konuları arasından belirlenecek testlerden oluşur.

b) Uygulamalı testler belirlenecek süre aralıklarında tamamlanır.

(3) Yazılı ve uygulamalı sınav detaylarına ilişkin konu, parkur ve etap bilgilerine başvuru ilanında ayrıca yer verilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 13- (1) ARFF memuru adayları için;

a) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının üç katına kadar aday uygulamalı sınava çağrılır.

b) Uygulamalı sınavda belirlenmiş sınav konularından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

c) Adaylar KPSS, yazılı sınav ile uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanır. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

ç) Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise yazılı sınav puanı daha yüksek olan, yazılı sınav puanları da eşit ise uygulamalı sınav puanı yüksek olan, uygulamalı sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14- (1) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve bu durumu bir tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır.

(2) Başarı listesi Kuruluşun internet sayfasında ilan edilerek atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(3) Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

ARFF memurluğuna ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15- (1) Giriş sınavında başarılı olarak ARFF memurluğuna atanacakların aşağıdaki belgelerden hangilerini teslim edecekleri duyuruda belirtilir. Bu belgeleri belirlenen süre içinde elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekir:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

b) Adli sicil kaydı beyanı.

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

ç) 2 adet vesikalık fotoğraf.

d) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti.

e) 5 inci maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen rahatsızlıkların bulunmadığını teyit eden bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde ARFF memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu (alınacak sağlık kurulu raporunda boy ve kilo ölçüleri ile “yurdun her yerinde ARFF memuru veya itfaiyeci olur” ibaresinin bulunması gerekir).

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

g) Sürücü belgesi onaylı sureti.

Atama işlemleri

MADDE 16- (1) Sınavı kazanan ARFF memuru adaylarının atama ve işe başlama işlemleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Kuruluş tarafından yapılacak belge incelemesinden sonra atanmayı haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmaz.

(3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar başarı puanı ve tercih durumuna göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

(6) Ataması yapılan adaylardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesindeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir.

(7) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak pozisyon sayısı kadar adayın başarı puanı ve tercihlerine göre ataması yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 17- (1) Sınava giriş belgesi esas olmak üzere; adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve sınav esnasında aranan şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.