Belediyenin Memur Alımı başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Eri yönetmeliğine göre Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı yapılacak.

Adayların söz konusu İtfaiye Eri alımı ilanına başvuru yapabilmeleri için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Genel Olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeli nitelikler aranacak. Özel Olarak ise KPSS, Eğitim, Yaş şartları aranacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:

2021 İTFAİYE ERİ MAAŞLARI:

2020 yılı itibari ile mesleğe yeni başlayan bir itfaiye eri 4 bin TL civarında maaş almaktaydı. Kamu personeline 2021 yılı itibari ile yapılacak olan en az yüzde 7 zam, itfaiye eri maaşlarını da yükseltecektir. Buna göre 2021 yılında mesleğe yeni başlayan bir itfaiye eri ortalama olarak 4 bin 280 TL maaş alacaktır. 2020 yılında 9/1 derecesinde 3 bin 894 TL maaş alan bir itfaiyeci 2021 yılında 4 bin 166 TL, 1/4 derecesinde 25 ve üzeri hizmet yılı olan bir itfaiye eri 4 bin 542 TL maaş alırken yeni yılda 4 bin 859 TL maaş alacaktır.

Editör: TE Bilisim