Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında memur alımı ilanı yayımlandı.

Uzgörür Belediyesi bünyesindeki eksiliği karşılamak için Genel İdare Hizmetleri sınıfında 10. Dereceli kadroya 1 kişilik boşluk ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

  • Özel olarak ise adaylardan, 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzgörür Belediyesi VHKİ alımı başvuruları 28 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup en geç 05 Şubat 2020 tarhine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece başvuru süreci içerisinde Belediyenin yazı işleri müdürlüğüne yapmaları gereklidir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim