Sağlık Bakanlığı memur alımı hakkında duyuru geldi. Bakanlık resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan duyurular kapsamında Geçtiğimiz günlerde yapılan Uzman Yardımcılığı yedek adaylardan istenen belgeleri duyurdu.

06-11 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerine yedek olarak yerleştirilen adaylardan, atanma işlemleri için belirli belgeler talep edilmektedir. Bu makalede, yedek adayların atama süreçlerinde hazırlamaları gereken belgeler ve izlemeleri gereken prosedürler detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Belge Teslim Adresi: 

Yedek olarak yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamın 11.06.2024 tarihli E-246213302 sayılı Onayına istinaden 28 Haziran 2024 (saat 18:00’a kadar) tarihine kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara” adresinde olacak şekilde elden veya kargoyla teslim etmeleri gerekmekte olup belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Atama Sürecinde İstenen Belgeler

Yedek olarak yerleştirilen adayların, atanma sürecinde sunmaları gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formu (EK-1)

  • Bu formun bilgisayar ortamında ya da tükenmez veya dolma kalemle, silinti ve kazıntı olmadan doldurulmuş imzalı aslı gerekmektedir.
 2. Yükseköğrenim Diploması veya Çıkış Belgesi

  • Diplomanın veya çıkış belgesinin aslı, noter onaylı sureti ya da e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı kabul edilmektedir.
 3. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2)

  • Beyanname tarihlendirilip imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.
 4. İki (2) Adet Resim

 5. KPSS Sonuç Belgesi

 6. Sağlık Raporu

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi gereğince, devlet memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. Bu rapor tek hekimden alınmış olabilir.
 7. Hizmet Cetveli ve Dilekçe

  • Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerine yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları veya başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanlar, kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığa atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermelidirler. Bu durumda olanlar, kurumlarından istifa etmeyecekler; Bakanlıkça kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları yapılabilecektir.

İstenen Belgeler Hakkında Özel Düzenleme

03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, adaylardan kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmemektedir. Ancak, söz konusu belgelerin getirilmesi halinde kabul edileceği belirtilmiştir.

Evrak Teslim Adresi

Adayların gerekli belgeleri teslim etmeleri gereken adres aşağıda belirtilmiştir:

T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara