Sağlık Bakanlığı az önce yayımladığı duyuruya göre KPSS 2024/5 Tercih kılavuzu ile 27 bin personel alımı için Tercih sonuçlarından sonra Göreve Başlama için adayların şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Adaylaran Kadrosuna göre istenen belgeler ve başvuru tarihi açıklandı.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercih Sonuçları Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2024/5 yerleştirme sonuçları 04.03.2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercihleri Atama Taban Puanları Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercihleri Atama Taban Puanları

Başvuru İçin İstenen Belgeler Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercihleri ile personel alımı kapsamında yayımlanan duyuru ile Sonuçlardna sonra şahsen başvuru belgelerini bekliyordu. Bu kapsamda Bakanlık az önce başvuru belgelerini açıkladı.

GELİŞMELERDEN VE YENİ DUYURULARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Belgeler Ne Zaman teslim Edilecek?

18.03.2024 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski 6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru

Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyannamesi

(II). BÖLÜM KPSS-2024/5 sonucuna göre;

 • Dil ve Konuşma Terapisti,
 • Odyolog,
 • Perfüzyonist,
 • Sağlık Fizikçisi,

pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 18.03.2024 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski 6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, ODYOLOG, PERFÜZYONİST, SAĞLIK FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:

(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)

 • • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.
 • • T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)

 • • YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
 • • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.
 • • Harç makbuzu.
 • • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • • T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.

2) Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:

 • • Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.

3) Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı  yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–1) Form,

b) ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzunda söz konusu unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim durumları itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,

c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretimmezunbelgesi-sorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,

d) KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

f) Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) , (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

g) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri, diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri gönderecek olup bu bölümdeki duyuru kapsamında sadece Dil ve Konuşma Terapisti, Odyolog, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir.

(III). BÖLÜM

KPSS-2024/5 sonucuna göre Bakanlığımız Merkez Teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi Kapsamında yerleşen;

 • Mühendis,
 • Mimar,
 • Şehir Plancısı,

pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 18.03.2024 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi (Eski 6001. Cadde) No:9 P.K: 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–1) Form,

2- Mezuniyet Belgesi;

 • Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,
 • Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 • Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,
 • Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesisorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
 • Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

3- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

4- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

5- KPSS-2024/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,

6- e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)

7- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

8- Halen askerde olmaları sebebiyle atama için istenilen başvuru evraklarını teslim edemeyecek durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile birinci maddede belirtilen yerlere teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği birime başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

Bu bölümdeki duyuru kapsamında sadece Merkez Teşkilatı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına yerleşenlerin belge göndermeleri gerekmektedir.

NOT: (I)., (II). ve (III). bölümlerde belirtilen süre içinde Bakanlığa ulaşmayan belgeler işleme alınmayacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olsalar dahi hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Göreve Başlama Duyurusu Ne Zaman?

KPSS-2024/5 sonucuna göre sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde göreve başlama işlemlerine ilişkin detaylı duyuru yapılacaktır.