Sağık Bakanlığından memur alımına ilişkin duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde EKPSS başvuru kılavuzu ile yayımlanan 504 Memur alımı için başvurular sona ererek yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bakanlık konu hakkında istenen belgeleri açıkladı!

504 Memur Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

Sağlık Bakanlığı bünyesine Engelli adaylardan İlkokul Mezunu 82 Kişi, Lise Mezunu 117 Kişi, Ön Lisans mezunu 73 Kişi, Lisans mezunu 232 Kişi olmak üzere toplamda 504 Memur ve Personel kadrolarında alım yapılacak.

İlkokul Mezunu Kontenjanları:

 • 82 Hizmetli,

Lise Mezunu Kontenjanları:

 • 9 Hemşire,
 • 81 Memur,
 • 27 Sağlık Memuru

Ön Lisans Kontenjanları:

 • 59 Sağlık Teknikeri,
 • 14 Tekniker,

Lisans Kontenjanları:

 • 10 Biolog,
 • 7 Diyetisyen,
 • 4 Fizyoterapist,
 • 84 Hemşire,
 • 72 Memur,
 • 4 Mimar,
 • 9 Mühendis,
 • 5 Psikolog,
 • 5 Sosyal Çalışmacı,
 • 32 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Belge teslim Tarihi Nedir?

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların, aşağıda belirtilen belgeleri 05/03/2024 Salı günü mesai bitimine kadar; T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No: 9 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, isteyen adaylar ise belgeleri kendileri veya yakınları vasıtası ile elden teslim edebilecektirler.

Atama İçin Gerekli Belgeler Nedir?

1- EK-1 Açıktan Atama Başvuru Formu. (Tüm kısımlarının eksiksiz olarak, tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulmuş olması gerekmektedir.)

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir.)

3-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükmü gereğince; en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş, "çalıştırılamayacağı işlerin niteliğinin de belirtildiği" Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane tarafından onaylanmış sureti.

4- Mezuniyet Belgesi;

• Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,

• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, mezunlarından

•Yükseköğretim https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama; ortaöğretim mezunlarından https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lisemezuniyet-belgesi sorgulama e-Devlet internet adreslerinden alınacak mezun belgesi, Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı resmi yazı (kaşeli ve imzalı) teslim etmeleri gerekmektedir. "Geçici Mezuniyet Belgesi" sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.

5-2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),

7- Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

9- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

10-Mal Bildirim Beyannamesi, (EK-2) İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak kapalı zarf içerisinde (zarfın üzerine ad, soyadı yazılmış olacak şekilde) teslim edilecektir.

11- Halen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu olarak görev yapanlardan yeni tarihli görev belgesi,

12- V.H.K.I kadrolarına yerleşenlerden M.E.B'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası. (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine haiz olarak değerlendirilecektir.)

Duyuruların Tamamı:

Duyuru

Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyannamesi

Kaynak: İşin Olsa