Sağlık Bakanlığı Personel alımı hakkında duyuru geldi. Geçtiğimiz günlerde yayımalanan ilan ile Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1356 kişilik kadro ile İşçi Alımı yapacağını bildirdirmişti. Engelli adaylar içerisinden yapılan personel alımları için Kura çekimi işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar belgelerin ne zaman teslim edileceği açıklandı.

Evrak Teslim Tarihi Uzatma Duyurusu:

Geçtiğimiz gün yapılan duyuru ile Bakanlık kurada adı geçen adaylar için belge teslim tarihini duyurmuştu. Ancak gelen yeni bir duyuru ile teslim tarihi süresi uzatıldı.

Bakanlık yayımladığı duyuruya göre 1356 Sürekli İşçi kadrosunda “Temizlik Görevlisi ” branşında 6 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda ASİL olarak atanan adayların istenen belgeleri teslim etmeleri gereklidir.

21 Eylül 2022 Tarihli Gelen Süre Uzatılma Duyurusu:

Atanmaya Hak Kazanan 1356 Sürekli İşçi Engelli Alımında Evrak Teslim Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi 21 Eylül 2022

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sürekli işçi engelliler statüsünde temizlik görevlisi mesleğinde görev yapacak personel alımı kurası Bakanlığımızca, 06.09.2022 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Göreve başlama işlemlerine ilişkin olarak yayımladığımız duyuruda başvuruların 12.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihleri arasında alınması kararlaştırılmıştır.

Ancak gelinen süreçte İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde, yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının duyurumuzda belirtilen süre içerisinde başvuruya esas evraklarını teslim edemediklerini bildirmelerine istinaden, yerleşmeye hak kazananlar açısından herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 23.09.2022 tarihinin 07.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Evrak Teslimi Adresi ve Atamaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler?

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Temizlik görevlisi kadrosunda ASİL olarak Atanan adayların aşağıdaki belgeleri 23.09.2022 tarihinin 07.10.2022 tarihleri arasında aşağıdaki adrese göndermeleri veya ulaştırmaları gereklidir.

Evrak Teslim Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Ana Bina veya Binbirdirek mah. Peykhane sok. No: 8 PK:34122 Fatih/İSTANBUL

İstenen Evraklar Hangileridir?

1- Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5- Mal Bildirimi Formu. (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti. (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.) İlan edilen kadrolara başvurulan meslekler için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler.

7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge.

8-Adaylar, engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

9-Adaylardan engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumun olmadığına dair sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

10- İstenilecek belgeler; Temizlik görevlisi mesleği için; İlköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık İlkokul mezunu 8 yıllık İlköğretim okulundan 6,7 ve 8. Sınıfı terk edenler ile yetişkinler II. Kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) veya Ortaöğretim kurumlarının birinden veya Önlisans programlarının birinden veya Lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.