Resmi Gazete kararları yayımlandı. Az Önc Resmi Gazetede 29 Temmuz 2023 tarihi ile yayımlanmış olan karara göre Miili Eğitim Bakanlığı personel istihdam edilirken çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete Kararı 

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Bannma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla %10'u;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye giren,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olan,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren,

milli sporcuların, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlan taşımalan kaydıyla, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarında kullanılabilir. Bu kapsamda ataması yapılanlar; öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine tabi olurlar. Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılır."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.