KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı. Az Önce ÖSYM'den gelmiş olan duyuruya göre Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere 1085 Memur Alımı yapılacak. Söz konusu kılavuza göre Lisans mezunu kadrolar belli oldu. Adayların en çok beklediği kadrolar bu yıl yayımlandı. Söz konusu twercih kılavuzu için süreç başladı. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM üzerinden gerçekleştirecekler. 

Lisans mezunu 1085 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak olup Kontenjan dağılımı ve alım yapacak kurumları sizlerle paylaşıyoruz.

1085 Memur Alımı Yapılacak Kontenjanlar Hangileridir?

ÖSYM aracılığı yayımlanan kılavuza göre Lisans mezunu adaylar içerisinden kamuya 1085 kişilik kadro ile alım yapılacak. Kontenjan sayısına göre kadro dağılımı ise,

 • Anbar Memuru: 1 Kişi,
 • Apron Memuru: 19 Kişi,
 • ARFF Memuru: 10 Kişi,
 • Avukat: 41 Kişi,
 • Bilgisayar İşletmeni: 21 Kişi,
 • Denizcilik Sörvey Mühendisi: 1 Kişi,
 • Grafiker: 2 Kişi,
 • Hareket Memuru: 126 Kişi,
 • Hemşire: 2 Kişi,
 • İstatistikçi: 1 Kişi,
 • Kamereman:1 Kişi,
 • Kimyager: 1 Kişi,
 • Kütüphaneci: 2 Kişi,
 • Memur alımı: 205  Kişi,
 • Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı: 4  Kişi,
 • Mimar:1 Kişi,
 • Mühendis: 366 Kişi,
 • Mütercim:1 Kişi,
 • Programcı:4 Kişi,
 • Psikolog: 2 Kişi,
 • Puantör: 19 Kişi,
 • Restoratör: 1 Kişi,
 • Sekreter: 1 Kişi,
 • Ses Kayıtçısı: 1 Kişi,
 • Spiker: 2 Kişi,
 • Sürveyan: 44 Kişi,
 • Tahsildar: 1 Kişi,
 • Teknik Öğretmen: 1 Kişi,
 • Tren Teşkil Memuru: 62 Kişi,
 • Tüketici Hakem Heyeti Raportörü: 132 Kişi,
 • Veri Hazırlana ve Kontrol İşletmeni: 7 Kişi,
 • Veteriner Hekim: 1 Kişi,
 • Veznedar: 1 Kişi,

Olmak üzere 33 farklı kadro ile 1085 Memur Alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için adayların aşağıdaki nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Tercih Süreci Başladı!

KPSS 2022/1 tercihleri için süreç başladı. Adaylar terchlerini en geç 7 temmuz 2022 tarihlerine kadar gerçekleştirecekler. Tercihler sadece ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacaktır. Aşağıdan tercih kılavuzlarına ulaşabilirsiniz.

Editör: TE Bilisim