Kamuda Tasaruf kapsamında Genelge Yayımlandı. 17 Mayıs 2024 tarihi ile yayımlanmış olan genelge kapsamında Kamuda görevli ve Kamuya alımları temsil eden genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeye göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının azami tasarruf ilkelerine uyması bir görev ve zorunluluk olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Tedbirlerin uygulanması özenle izlenecek, denetlenecek, raporlanacak ve kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacaktır.

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınları ile mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetleri kapsamındaki zorunlu harcamalar bu genelgenin dışında tutulacaktır.

Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları dahilinde, ayrılan kaynakların ötesine geçmeden tasarruf anlayışıyla yürütülecek, ilave maliyet oluşturacak faaliyet genişlemelerine ve iş artışlarına gidilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatları ile doğrudan ilgili olmayan hiçbir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine alım veya yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceklerdir.

Kamu alımlarında, ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yönteminin yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.

Taşınmazların Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanımı

Kamu kurum ve kuruluşları, önümüzdeki 3 yıl boyunca yeni hizmet binaları almayacak, kiralamayacak veya inşa etmeyecek, bu amaçla arsa veya arazi satın almayacak ve kamulaştırmayacaktır.

Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler de yapılmayacak, bu amaçla arsa veya arazi alınmayacaktır. Savunma ve güvenlik hizmetleri için kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak, lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri yeniden belirlenecektir.

Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması

Kamu kurum ve kuruluşları, 3 yıl boyunca yeni taşıt edinmeyeceklerdir. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için gerekli taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu durumlarda edinilebilecektir.

Mevcut kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek, hizmet alımı yoluyla kullanılan mevcut taşıtlar sözleşme süresi sonunda yeniden kiralanmayacaktır.

Vakıf, dernek, banka, birlik, firma veya kişilere ait taşıtlar kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanılmayacaktır. Hibe dahil yabancı menşeli taşıtlar, ilgili mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler hariç kullanılmayacaktır.

Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılabilecektir. Zorunlu durumlar haricinde şehirler arası veya merkeze yönelik resmi taşıt kullanımı sınırlanacaktır.

Haberleşme Giderleri

Kamu kurum ve kuruluşları, haberleşme giderlerini gözden geçirerek verimli kullanım için gerekli önlemleri alacaklar, cep telefonu tahsis edilen makamların aylık cep telefonu görüşme ücreti belirli bir limiti aşmayacaktır.

Tüm yazışmalar elektronik bilgi sistemi üzerinden yapılacak ve posta ile gönderilmeyecektir.

Personel Görevlendirmeleri

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer gibi faaliyetler uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak, yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde yapılacak yurtdışı görevlendirmelerde, belirlenmiş ödenek aşılmayacaktır.

Basın ve Yayın Giderleri

Kamu kurum ve kuruluşları, tanıtım amaçlı yayınlarını elektronik ortamda yapacak, hiçbir şekilde günlük gazete alımı ve görev alanı ile ilgisi olmayan yayınlara abonelik yapmayacaktır.

Personel Giderleri

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanacak, yeni kadro ihdası ve kullanımı sadece emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar talep edilecektir.

Zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti ödenmeyecek, yıllık izinler ilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır. Koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek, nakdi yardım yapılmayacaktır.

Enerji ve Su Alımları

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemleri alınacak, genel aydınlatmada LED dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır. Su kullanımında israf önlenecek, yeşil alanların sulanmasında şebeke suyu kullanılmayacaktır.

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, mevcut servis hizmetleri ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecektir.

Yönetici Sorumluluğu

Her kademedeki yönetici, tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak, genelge hükümleri bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler ve belediyelerde belediye başkanları tarafından hassasiyetle izlenecek ve denetlenecektir. Genelgeye aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılacaktır.

Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek, genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecektir.

Genelgenin uygulanmasından doğabilecek tereddütler il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, belediyeler bakımından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından giderilecektir.

Kamuda Tasarruf Genelge 1

Kamuda Tasarruf Genelge2

Kamuda Tasarruf Genelge 3

Kamuda Tasarruf Genelge 4

Kamuda Tasarruf Genelge 5

Kamuda Tasarruf Genelge6

Kamuda Tasarruf Genelge 7 1

Kamuda Tasarruf Genelge 8 1