Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı hakkında duyuru geldi. Az Önce Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre HMB bünyesindeki eksikliği gidermek üzere KPSS 2023/2 Tercih kılavuuz ile memur alımı yapacağını bildirmişti. Bu kapsamda Yerleştirmesi yapılmış olan adaylar için sonuçlar açıklandı. Buna göre Bakanblık yerleşen adaylar için istenen belgeleri duyurdu. Adaylar belirtilen tarihler içerisinde belge teslimi yapmaları gerekmektedir.

Yerleşen Adaylar için İstenen Belgeler Hangileridir?

 • Duyuru ekinde bulunan Başvuru Formu, (Ek-1)
 • Duyuru ekinde bulunan Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2) (6 Adet) (Söz konusu form bilgisayar ortamında doldurulup 4 adedine fotoğraf yapıştırılacaktır. Formun üzerinde hiçbir şekilde elle düzeltme yapılmaması ve bilgilerin ikinci sayfaya taşmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.)
 • Duyuru ekinde bulunan Mal Bildirim Beyannamesi Formu (Ek-3) (Söz konusu form ön ve arka yüz olmak üzere iki sayfadan ibaret olup, her iki sayfanın da doldurulması gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olunmadığına (Tecilli, muaf, yedek sınıfa geçirilmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinin yapıldığına dair) dair belge,
 • Herhangi bir kamu kurumunda halen çalışılıyor ise, görev yapılan kurumdan alınacak tasdikli sicil özeti veya hizmet belgesi,
 • Onaylı Avukatlık Ruhsatnamesi Örneği,
 • Onaylı Diploma Örneği,
 • Staj Bitim Belgesi,
 • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf,
 • KPSS Sonuç Belgesi,
 • Lise ve dengi okullarda normal öğrenim süresinden fazla olarak ayrıca hazırlık sınıfında öğrenim görülmüş ise bu durumu kanıtlayıcı belge

Belge Teslimi Ne Zaman Yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri dikkate alınmak suretiyle KPSS-2023/2 tercih kılavuzu ile alınan tercihlere göre Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 13 (on üç) adet Hazine Avukatı kadrosuna atanmaya hak kazanan adayların, atamalarının yapılmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri en geç 02/02/2024 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Personel Şubesine elden teslim edilmesi veya posta yolu ile gönderilmesi, söz konusu belgelerin öngörülen tarihe kadar elden teslim edilememesi veya postadaki gecikme dolayısıyla zamanında ulaşamaması halinde atamanın yapılamayacağının bilinmesi, atanma talebinden vazgeçildiği takdirde buna ilişkin dilekçenin de aynı süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.