Edirne Belediyesi İtfaiye eri alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 13 kişilik boş kadro ile En az lise mezunu itfaiyeci alımı yapacak. Başvurular Bugün başladı. Peki adaylardan istenen belgeler nelerdir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvuru formu ve diğer bilgiler haberimizde.

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Yapılacak!

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS EN AZ 60 PUAN ŞARTI VAR!

Adayların 2020 yılında yapılan Kamu personeli Seçme sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans Mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Diğer Özel Şartlar nedir?

 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Edirne Belediyesi İtfaiye Eri alımı başvuruları 26 Nisan 2021 ( Bugün ) itibari ile başladı ve en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını Edirne Belediyesine istenen belgeler ile yapacak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

a) Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

d) 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU FORMU