Az önce gelen karanameye göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ bölündüğü bildirildi. Bu kapsamda 21 Nisan 2021 tarihli Cumrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan Karanameye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bildiğimiz Bakanlık aşağıdaki gibi olacak.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazetede yayımlanan karanameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 73) şeklinde yayımlandı.

İLGİLİ KARARNAME:

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü cümlesinde yer alan "Bu bakanlık ve ilgili" ibaresi "İlgili" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının İkinci Bölümünün başlığı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 65- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hi=et modellerine göre güncelleyerek geliştirmek,

⦁ Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak: üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

⦁ Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak:,

⦁ Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ilnnal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata aynmcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak: tedbirler almak,

⦁ Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve malırumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

⦁ Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

⦁ Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek,

ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü madd1, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

⦁ Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programlan geliştirmek,

ı) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek,

⦁ Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

⦁ Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 66- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur."

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 67- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

⦁ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

⦁ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

⦁ Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

⦁ Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,

⦁ Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

⦁ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

⦁ Personel Genel Müdürlüğü,

ğ) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

⦁ Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

⦁ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

⦁ Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,

⦁ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

⦁ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

m) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinden soma gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"j) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında yer alanların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,"

MADDE 8- 1 sayılı Cwnhurbaşkanlığı Kararnamesinin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden soma gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi kapsamında engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,"

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında yer alanların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,"

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 74 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 74- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kamın Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 75 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" PersonelGenel Müdürlüğü

MADDE 75- (1) Personel Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konuswıda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

⦁ Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilnuştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 76- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

⦁ Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

⦁ Bakanlığın İnternet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

⦁ Bakanlık birimlerince ülke çapında aile ve sosyal hizmet alanlarına yönelik olarak işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

⦁ Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

MADDE 77- (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

⦁ Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektöre! bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek,

⦁ Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tııtmak, değerlendirmek ve yorumlamak,

ç) Kurum teşkilatı ile personelinin idari, malı ve hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

⦁ Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarım mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre

analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere iletmek,

⦁ Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve

kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,

⦁ Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek,

⦁ Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesini sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir."

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 77/A- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnarneleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malı hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/B maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 77/B- (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

⦁ Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bak.anlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

⦁ Bakanlığın Avrupa Birliği kaynaklı program ve projelerini hazırlamak, ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Uluslararası kuruluşlar nezdinde düzenlenen seminer ve toplantılara personelin katılımı konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

⦁ Yurtdışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin kültürel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak için gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını yütütmek, yurtdışında gerekli sosyal incelemeleri yaparak sosyal inceleme raporları hazırlamak ve bu konularda yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

⦁ Sosyal hizmet alanında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak,

:f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 77/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

MADDE 77/C- (1) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlık personeli ile Bakanlığın görev alanındaki hizmetleri yerine getirecek diğer kurum ve kuruluş personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak; hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,

⦁ Bak.anlığın görev alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak,

⦁ Bakanlığın faaliyetlerini, projelerini, sunduğu hizmetleri kamuoyuna duyurmak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda toplumsal dayanışmayı güçlendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek, teşvik etmek ve katkı sağlamak,

⦁ Bak.anlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

⦁ Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

:f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 78- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

⦁ Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

⦁ Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 79- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

⦁ 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 80- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanın çalışma programım düzenlemek,

⦁ Bakanın resmi ve özel yazışmalarım, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ortak görevler

MADDE 81- (1) Bakanlık bünyesindeki genel müdürlükler sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

⦁ Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şura ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

⦁ Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak,

⦁ Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek çalışına ve etkinliklere katılmak; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

ç) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak,

⦁ Sorumluluk alanına ilişkin sorunlar ve yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı aracılığıyla izlemek, güncellemek ve yapılacak çalışmalarda değerlendirmek,

⦁ Çocuk, kadın ve engelli haklarına ilişkin konularda ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca Bakanlık temsilcileri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili uzmanlardan teşkil edilecek ulusal takip ve danışma kurullarının sekretarya işlerini yürütmek."

MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 82 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Çalışma grupları

MADDE 82- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşla□, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupla□ oluşturabilir."

MADDE 22- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 83 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Uzman istihdamı

MADDE 83- (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir."

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 84 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sosyal hizmet kuruluşlarının devri

MADDE 84- (1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer. alan sosyal hizmet kuruluşla□ Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir."

MADDE 24- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 85 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Döner sermaye işletmesi

MADDE 85- (1) Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurabilir.

⦁ Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

⦁ Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

⦁ Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

⦁ İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 25- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm numarası ile başlığı eklenmiş ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"

MADDE 26- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 86 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görev

lı1ADDE 86- (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

⦁ Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

⦁ Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

ç) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

⦁ Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,

⦁ Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

⦁ İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

⦁ Çalışma hayatını denetlemek,

ğ) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

⦁ Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkfuıını sağlamak, yaygınlaştırılmasıve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

ı) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

⦁ İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

⦁ İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandınlmalannı sağlamak,

⦁ Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 27- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

oluşur.

"Teşkilat

MADDE 87- (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve yurtdışı teşkilatından

⦁ Bakanlık, mevzuattan kayııaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 28- l sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hizmet birimleri

MADDE 88- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

⦁ Çalışma Genel Müdürlüğü,

⦁ iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,

⦁ Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, ç) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

⦁ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

⦁ Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

⦁ Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

⦁ Strateji Geliştirme Başkanlığı,

ğ) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,

⦁ Personel Dairesi Başkanlığı,

ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

⦁ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

⦁ Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 29- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 89 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çalışma Genel Müdürlüğü

MADDE 89- (1) Çalışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,

⦁ İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak,

⦁ Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili taslakları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektöre! bazda istihdam programlanın hazırlamak,

ç) Sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavta ilişkin mevzuatta öngörülen işleri yapmak,

⦁ İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

⦁ Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,

⦁ Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak,

⦁ İstihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek,

ğ) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikalan ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

⦁ Görev alanına giren konularda araştınna ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek.,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 30- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 90 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

MADDE 90- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

⦁ Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

⦁ İşyeıindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek,

ç) Mesleki eğitim görenler, rehabili te edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

⦁ İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştinne Enstitüsü Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitü s ü bölge laboratuvar müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, bunları yönetmek ve denetlemek,

⦁ İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

⦁ İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vennek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir

şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği ı=nanımn eğitimleri sonın1daki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek,

⦁ Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ğ) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek,

⦁ Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 31- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 91 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

MADDE 91- (1) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak, çalışına izni ve çalışına izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

⦁ Uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,

⦁ Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,

ç) Uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

⦁ Uluslararası işgücüne ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak,

⦁ Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemini kullanarak yabancı çalışanlara ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının niteliklerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek ve raporlamak,

⦁ Ulusal göç politikasının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak,

⦁ Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmalar yapmak ve bu kuruluşlarla çalışmalar yürütmek,

ğ) Ülkemize rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla uluslararası eğilimleri, işgücü potansiyelini ve hareketliliğini izlemek ve politikalar geliştirmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

⦁ Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize kazandınlmasına yönelik yurtdışmda tanıtım faaliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara katılmak, gerektiğinde tanıtım ofisleri açmak,

ı) Kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek ilgili kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek,

⦁ Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile stratejik önemi haiz herhangi bir alanda öne çıkmış yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandınlmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

⦁ Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü

ülkemize kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bul=ak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 32- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 92 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 92- (1) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Yurtdışında yaşayan; Türk vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin yabancı ülke mevzuatı ile uluslararası mevzuattan kaynaklanan çalışma ve sosyal güvenlik konularındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yüıütmek,

⦁ Yurtdışında Türk işgücünün istihdamına yönelik iş ve işlemleri yüıütmek,

⦁ Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmaları hazırlamak, müzakerelerini yürütmek ve tadili çalışmalarını yapmak ve bu konuda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan iş ve işlemleri yapmak,

⦁ Bakanlık yurtdışı kadrolarını düzenlemek, bu kadrolarda görev yapan personeli yönetmek ve denetlemek,

⦁ Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca yapılacak yurtdışına ilişkin işlemleri koordine etmek ve bW1ların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın görev alanıyla ilgili yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile protokol işlerini yürütmek,

⦁ Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında yabancı literatürü, mevzuatı ve uygulamaları izlemek ve raporlamak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 33- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 93 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 93- (1) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 34- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 94 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 94- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

⦁ Bakanlığm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

⦁ Bakanlığın İnternet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

⦁ Bakanlık birimlerince ülke çapında işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

⦁ Bakanlığın bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bilgi işlem faaliyetlerine destek olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

⦁ Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 35- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

MADDE 95- (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın görev alanına giren faaliyet ve işlemlerle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek, gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

⦁ Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektöre! bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek,

⦁ Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak,

ç) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanwıu ile 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kamın uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek,

⦁ Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

⦁ Kurwn teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir."

MADDE 36- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 96- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 37- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 96/A- (l) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,

⦁ Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

⦁ Avrupa Birliğine yönelik olarak Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Bakanlığın görev alanlarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve öneriler hazırlamak,

ç) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek,

⦁ İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,

⦁ Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

⦁ Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve mulıasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 96/B- (1) Personel Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

⦁ Bakanlık personelinin atama, na.kil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

⦁ Bakanlık personelinin yetiştirilmesi, eğitilınesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilınesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve uygulamak,

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 96/C- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınına, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

⦁ Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

⦁ Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yüıütmek. ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 96/Ç- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

⦁ 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 96/D- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

⦁ Bakanın çalışma programını düzenlemek,

⦁ Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

⦁ Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Çalışma Meclisi

MADDE 96/E- (1) Çalışma Meclisi;

⦁ Bakan veya bakan yardımcısının başkanlığında Bakanlıkça belirlenecek bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından iştirak edecek birer temsilciden,

⦁ Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

⦁ İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağınlan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

meydana gelir.

⦁ Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.

⦁ Çalışına Meclisinin sekretarya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

⦁ Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.

Çalışma grupları

MADDE 96/F- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılınuyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.

Uzman istihdamı

MADDE 96/G- (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çalışına Uzmanı ile Çalışma Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Döner sermaye işletmesi

MADDE 96/Ğ- (1) Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurabilir.

⦁ Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

⦁ Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

⦁ Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödemniş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

⦁ İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 38- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (]) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolardan öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara,

Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen namı kadro sayılarına uygun olarak dağıtılır."

MADDE 40- l sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler" ibareleri "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" şeklinde, (ı) bendinde yer alan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler" ibaresi "Aile ve Sosyal Hizmetler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkmda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldın lmıştır.

MADDE 42- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "ilgili kurumlarca" ibaresi yürürlükten kaldırılmış tır.

"(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sisteminin ilgili alanına kaydedilir. Kadrolar, bu dağılıınlann Cwnhurbaşkanlığınca onaylanmasını müteakip kullanılabilir. Bu dağılımdan soma kadrolarda yapılacak birim değişikliklerinde de aynı usule uyulur."

MADDE 43- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrasıllln (c) bendinde yer alan "Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının" ibareleri "Cumhurbaşkanlığının" şeklinde ve dördüncü fıkrasmda yer alan "Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Strateji ve Bütçe Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

"b) Sürekli işçi kadrolarına ilişkin birimler arası aktannalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır."

"b) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarmalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır."

MADDE 44- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1O- (1) Cumhurbaşkanlığı, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamındaki kurumların kadro, pozisyon ve iş analizlerini yapar ve gerekli standartları belirler."

MADDE 45- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine" ibaresi yürürlükten kaldınlmış, ikinci fıkrasında yer alan "Birinci fıkra kapsamında" ibaresi "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve

kuruluşlarca" şeklinde ve "Devlet Personel Başkanlığından" ibaresi "Cumhurbaşkanlığından" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına, kanm personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirirler." ibaresi "kamu personeli bilgi sistemine işlerler." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Cumhurbaşkanlığı, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasını yönlendirir ve ortaya çıkan tereddütleri giderir."

MADDE 48- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 82 nci, 83 üncü, 238 inci, 242 nci, 403 üncü, 404 üncü, 408 inci, 553 üncü, 555 inci, 615 inci, 616 ncı, 625 inci ve 634 üncü maddelerinde yer alan "Aile, Çalışına ve Sosyal Hizmetler" ibareleri ile 83 üncü maddesinde yer alan "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik" şeklinde, 348 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Cumhurbaşkanlığından en az daire başkanı düzeyinde bir temsilciden,"

MADDE 49- 6 sayılı Millı Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50- 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ekleruniş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak."

MADDE 51- 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci ve 9 uncu maddelerinde yer alan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler" ibareleri "Aile ve Sosyal Hizmetler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- (1) Bu Cumhurbaşkaıılığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesine göre devreclilen kadro ve pozisyonlar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cuınhurbaşkaıılığı

Kararnamesinin eki cetvellere ilgisine göre "AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI" ve " ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞP' bölümleri olarak eklenmiştir. 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakarılığına ait bölümler kadro ve pozisyonlarının geçici 1 inci maddeye göre devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibariyle yürürlükten kalkmış sayılır.

(2) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Strateji Geliştiııne Başkanı kadrolarında bulunarıların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve bunlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinde veya bu birimlere ilişkin servislerde/kuruluşlarda görev yapan (aylıksız izinde bulunanlar dahil) personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlığa, birinılerinin merkez, taşra veya yurtdışı teşkilatında bulunması hususu esas alınmak suretiyle, mevcut statü, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Ancak mülga Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, üçüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkarılığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personelin mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte hangi bakanlığa devredilmiş sayılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma Genel Müdürlüğünün görevlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınmaksızın, bu fıkraya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır. Bu fırkanın uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birimlerde geçici görev, görevlendirme veya vekalet usulüyle çalışan personel için asıl görev yerleri/kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birim esas alınır.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında;

⦁ Baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların kadro unvanları sırasıyla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanıyla değiştirilmiş ve bunlar kadrolanyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına,

⦁ İş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar kadrolarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,

devredilmiş sayılır,

⦁ İkinci fıkraya göre devredilen personelden aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı ile aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri bakanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır. Bunların ve üçüncü fıkraya göre başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanını alanların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yönetici kadrolarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunup 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün

(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadroları ihraz etmiş olanlardan ihraz ettikleri kadro unvanları bu maddeye göre değişenler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında son görev yaptıkları birime göre bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince belirlenen yeni kadro unvanım ihraz etmiş sayılır. Bunların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.

⦁ Kadro ve pozisyon unvanları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen birimlerinin adlarıyla aynı olanlardan, birim adları değişmiş olanların kadro ve pozisyon unvanları aynı şekilde değişmiş sayılır.

⦁ Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro veya pozisyon unvanları değişen veya değişmiş sayılanların önceki kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro veya pozisyon unvanlarına yapılmış sayılır.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro veya pozisyonları mülga Aile, Çalışına ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bulunan personelden, başka birimlerde ya da diğer kaınu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar, görevlendirmeye ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen süre geçmemek üzere haklarında yeni bir işlem tesis edilinceye kadar mevcut görevlerine devaın eder.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığı görevli olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında mevcut görevlerine devam eder.

⦁ Bu madde kapsamında unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali haklan hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personele ilişkin tekemmül etmemiş her türlü sınavları, tekemmül etmiş olmakla birlikte ilgili kişinin atama işlemle ri, ilgisine göre kişinin görev yapacağı birimin veya bu birimin görevlerinin bünyesinde düzenlendiği bakanlık ya da personelin devredildiği bakanlık tarafından, sınav işlemlerinin başlatıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yeni bakanlığın veya birimin görev alanı dikkate alınarak tamamlanır.

⦁ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinin görevlerinden dolayı yapılan işlem ya da taraf olunan sözleşmelerde bu birimlerin veya görevlerinin devredildiği bakanlık taraf olur. Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının leh ve aleyhine açılmış olan davalar, başlatılmış olan takipler ile başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerinin devredildiği bakanlık tarafından takip edilir ve sonuçlandırılır.

⦁ Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kurulan bakanlıklar ve birimlerine ilişkin devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, söz konusu bakanlık ve birimlerinde harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği dahil yürütülmesi gereken görev ve hizmetler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınıo ilgili birimleri tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

Editör: TE Bilisim