İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş Güvenliği uzmanı personellerinin görevleri nelerdir? İSG personelleri hangi görevlerden sorumludur? Neler yapması gerekiyor?

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı ayrıca işyeri içinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma ve inceleme yaparak diğer çalışanlardan bilgi alma konusunda yetki sahibidir. Görüldüğü gibi iş güvenliği uzmanının yaptırım yetkisi yoktur. İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Rehberlik :
. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

. Ayrıca yapılan işe göre kişisel koruyucu donanım seçiminde işverenlere destek olmalıdır.

Risk Değerlendirmesi :

. İşyerinde yapılması gereken risk değerlendirmesi çalışmasına katılmak, risk değerlendirmesi ile belirlenen risklerin giderilmesi için işverene önerilerde bulunmak iş güvenliği uzmanının görevidir.

. risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi :

. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt :

. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek

. Ayrıca yıllık iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme raporları, çalışma talimatları gibi dokümanları da iş güvenliği uzmanı hazırlar.

İlgili Birimlerle İş Birliği :

. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

. İş güvenliği uzmanı, görevli olduğu konularla ilgili görevi olan diğer çalışanlar ve işyeri hekimi ile ortak çalışmalar yapmalıdır.

YORUM EKLE