Elmalı Belediyesi ilan yayımladı. 2024 Ocak ayı itibari ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Elmalı Belediyesi bünyesideki eksikliği gidermek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Veteriner Hekim alımı yapacak. 

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

  1. Türk vatandaşı olmak,

  1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  2. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  5. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Başvuru Özel Şartları Nedir?

İlan edilen pozisyon için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak pozisyon karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman yapılacak?

Antalya Elmalı Belediyesi memur alımları 12 Şubat 2024 ile 14 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece Elmalı Belediye Başkanlığı Karyağdı Mah. Atatürk Cad. No:59 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat:1 Elmalı/ANTALYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. 

İLANIN TAM METNİ