Az önce gelen karara göre Resmi Gazetenin 4 ocak 2022 tarihi ile 5060 Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Karar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesinde göre kara verilmiştir.

RESMİ GAZETE KARARI:

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştmlmasma İlişkin Esaslann 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"Bu fıkrada belirtilen tutar, görevin önemi ve özelliği ile çahştınlacak personelin niteliği dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca artınlabilir."

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sözleşmeli personel ile imzalanacak hizmet sözleşmesi örneği Cumhurbaşkanlığınca vize edilir."

MADDE 3- Aynı Esaslann 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenlere, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malullük, ölüm veya mücbir sebep nedeniyle ayrılanlara, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda Cumhurbaşkanlığının görüşü alınmak kaydıyla iş sonu tazminatı ödenebilir."

MADDE 4- Aynı Esaslann 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığının olumlu görüşü" ibaresi "Cumhurbaşkanlığının onayı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Esasların 14 üncü maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 6- Aynı Esasların 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Esaslann ek 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "KPDS" ibaresi "YDS" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Esaslann ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca" ibaresi "üzerine Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde ve on birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Esasların ek 9 uncu maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına" şeklinde,

b) Altıncı fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir." şeklinde, "Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir." ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma yeniden bildirilir." şeklinde ve "her iki kurum" ibaresi "ilgili kurumlar" şeklinde,

c) Yedinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığı" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" şeklinde, "DPB e-uygulama" ibaresi "kamu personeli bilgi sistemi" şeklinde ve "Devlet Personel Başkanlığınca" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde,

ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığınca" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde ve "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma" şeklinde,

d) On birinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığınca" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde,

e) On ikinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığınca" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" şeklinde,

f) On altıncı fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma" şeklinde,

g) On yedinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığına" ibaresi "kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma" şeklinde,

ğ) On dokuzuncu fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığı" ibaresi "ilgisine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum" şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Esasların geçici 9 uncu maddesinde yer alan "14 ve 15 inci madde" ibaresi "ilgili mevzuat" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Esasların geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına" ibaresi "kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma" şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Esasların eki 4 SAYILI CETVEL (A -SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL)'in "ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI", "MÜTERCİM-TERCÜMAN" ve "PROGRAMCI" unvanlarının "NİTELİĞİ" sütunlarında yer alan "KPDS" ibareleri "YDS" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)'in 4 üncü satırının "ADET" sütununun "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için" kısmında yer alan;

a) "Temsil başı (yılda 11 temsili geçmemek üzere)" ibaresi "Temsil başı (şef ve solist) (temsil sayısı yılda 540T, bu sayının içinde yabancı uyruklu personelin görev alacağı temsil sayısı 190 T geçmemek üzere)" şeklinde değiştirilmiştir.

b) "Eser başı (yılda 40 eseri geçmemek üzere)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)'in 4 üncü satırının "TAVAN ÜCRET" sütununun;

a) "Temsil başı ücret" kısmmda yer alan "107.035" ibaresi "131.740" şeklinde,

b) "Eser başı ücret" kısmında yer alan "131.740" ibaresi "159.000" şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)'in 4 üncü satırının "ADET" ve "TAVAN ÜCRET" sütunlarının altında yer alan kısmın başına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı kısımda yer alan "şef ve solistler" ibaresi "personel" şeklinde ve "şef ve solistlerin" ibaresi "personelin" şeklinde değiştirilmiştir.

"Temsil başı ve eser başı imzalanacak yıllık sözleşme sayısı, bu cetvelde belirtilen yıllık temsil başı ve eser başı sayı sınırını geçemez."

MADDE 16- Bu Esasların;

a) 13 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.