Resmi Gazete'de yayımlandı! Subay Meslek Programları Yönetmeliği Değişti!

Resmi Gazete'de subaylık meslek programlarında değişiklik için yeni karar yayımlandı. Peki MSB, TSK ve Silahlı kuvvetlet subay meslek programı değişikliği nedir?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Subay Meslek Programları Yönetmeliği Değişti!

Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2020 tarihli yayımına göre Subay Meslek Programları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin 31135 sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği İşin Olsa ekibi olarak sizlerle haberimizde paylaşacağız.

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 – Tarifler

a. Meslek programları (Subay eğitim ve gelişme programı) : Subayların, mesleki gelişmelerini sağlamak ve kazanacakları bilgi ve tecrübeden teşkilat maksatlarına en uygun ve etkin bir şekilde yararlanmak için, bu bilgi ve tecrübenin nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargahta), hangi rütbelerde ve hangi kurs ve eğitimlerde kazanılacağını gösteren eğitim ve gelişme programıdır.

b. Sınıf/branş gelişme planı : Subay eğitim ve gelişme programının uygulanmasını sağlamak için, sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.

c. Şahsi gelişme kartı : Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın Kuvvet Komutanlıkları ile 1’inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.

ç. Atanmada planlı değişim: Subayların, mesleki gelişmelerini sağlayacak şekilde bilgi, tecrübe ve rütbeleriyle mütenasip olarak, bir plana göre, muhtelif görev ve makamlara belirli fasılalarla atanması işlemidir.

d. Kıt’a görevi (Kıt’a hizmeti): Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, mesleki gelişimlerini temin için hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda; muharip, muharebe destek ve muharebe hizmet destek birlikleri ile karargâh ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir.

 e. Kıta komutanlığı : Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve kuruluşlardaki komutanlık görevleridir.

f. Kıta karargah görevi : (e) fıkrasında tarif edilen komutanlıkların karargahlarındaki görevleri kapsar.

g. Karargah görevi : Kıta karargahı kapsamı dışındaki birlik ve eşiti komutanlık karargahları ile müttefik karargahlardaki bütün görevleri ve askeri ateşe ve yardımcılarının görevlerini ihtiva eder.

ğ. İdari görev : Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasında bütün birliklerde, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde ve emirlerde belirtilen iç hizmetlerini ilgilendiren görevlerdir.

h. Öğretmenlik görevi : Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden planlama ve icra görevlerini ihtiva eder.

ı. Silahlı kuvvetler dışındaki görevler : Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumundaki hizmetleri ihtiva eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetlerin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8 - Meslek programlarının uygulanmasında daha iyi bir sonucun alınabilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına ve sınıf/branş gelişme planlarına uygun şahsi isteklilerin seçilmesine öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 - Subayların liyakat ve kabiliyetleri çeşitli olduğundan, aynı şartlar altında olsalar dahi meslek programlarından aynı derecede istifade edemezler. İstenen liyakat standardının asgari haddine ulaşamayıp rütbe terfi imkanını kaybedenler meslek programlarından hariç tutulur. Haklarında Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 - Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, meslek programlarının tatbikatı daraltılabilir veya geçici bir süre için durdurulabilir. Subayların Kıta Hizmetleri Mecburiyeti hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Silahlı Kuvvetlerin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerinin” şeklinde ve aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dost yabancı ülke akademilerinde komuta/kurmay eğitimi alan sınıf subaylarına:

(1) Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri kurmay subay eğitim sistemi kapsamında, öncelikle Karargah Subaylığı Eğitimi giriş sınavında başarılı olması ve Karargah Subaylığı Yüz Yüze Eğitimini alması,

(2) Komuta ve Kurmay Eğitimi giriş sınavına katılarak başarılı olması ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek fark derslerini alarak Komuta ve Kurmay Eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda kurmay unvanı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 23 - Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subaylar için görev süresi 2 yıldır. Bu süre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar ile yabancı dil bilen subay adedini artırmak maksadıyla seçilen subaylar kıta ve kurumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri Yabancı Diller Okullarında veya yurt dışında yabancı dil kurslarına tabi tutulurlar. İleri seviyede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere getirilecek olanlar hariç, yabancı dil kurslarına binbaşı rütbesinin üzerinde bulunan subaylar gönderilmez.

Subayların hangi rütbelerde bu kurslara tabi tutulacağı Subay Meslek Programları Yönergesinde gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 28 - Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi

Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğindeki esaslara göre binbaşı ve daha üst rütbelerindeki subaylardan seçilenler yurtdışına eğitime gönderilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yüksek lisans ve doktora için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde gösterilen süre içinde,”

“e) Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına veya izinli olarak yukarıdaki bentler dışında kalan her çeşit öğrenime gönderilen veya görgü ve bilgisini arttırma amacı ile yurtdışında veya yurtiçinde eğitim ve öğrenime tabi tutulan subaylar, gönderme onay emirlerinde belirtilen süreler içinde,”

“Yukarıdaki fıkra bentlerinde belirtilen süreler sonunda eğitim-öğretim, kura stajlarını başarı ile bitirenler, ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına ibraz ederler. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Subay Meslek Programları Yönergesinde gösterilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

YORUM EKLE