Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel alımı gerçekleştiriyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi kadrosuna dahil etmek üzere, 18 adet Hemşire ve 1 adet Diyetisyen olmak üzere toplamda 19 adet Sözleşmeli Personel alacaktır. Sizde Necmettin Erbakan Üniversitesinde bu pozisyonlarda çalışmak için, alt kısımda verilmiş olan, Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, Sınav bilgilerine, Genel şartlara, Özel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve iş başvurusunda bulunabilirsiniz. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Travmatoloji Anestezisi eğitimi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu eğitimi, Resüsitasyon eğitimi, Ameliyethane Hemşireliği, Asepsi, Antisepsi, Dezenfektan ve Sterilizasyon, Hastane Enfeksiyonları eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Anestezi bölümünde 7 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

2

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Hemofiltrasyon ve perfüzörlü ilaç uygulamaları hakkındaki işlemlerle ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

3

Hemşire

2

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Tıbbi Onkoloji Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

4

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

5

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

6

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde 2 yıldır ağırlıklı olarak Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

7

Hemşire

11

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

8

Diyetisyen

1

Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Diyetisyenlik Bölümü veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. I.

GENEL ŞARTLAR : 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 6- Lisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

ll. ÖZEL ŞARTLAR 1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak. 2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 3- Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

IlI. BAŞVURU Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı. 2- Diploma fotokopisi, 3- 2014 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge. 4- 1 adet fotoğraf Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden (www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalaranının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI : Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler  

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE