Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Eleman Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Eleman Alımı Erciyes Üniversitesi Personel alımı yapıyor

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Eleman Alımı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Eleman Alımı

Erciyes Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Erciyes Üniversitesi bünyesine dahil etmek üzere 1 adet Tabip, 15 adet Hemşire, 1 adet Psikolog, 6 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet Biyolog, 1 adet Destek Personeli, Ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2 adet hemşire, 1 adet büro Personeli, 2 adet Destek personeli olmak üzere toplamda 30 adet Sözleşmeli olarak personel alacaktır. Alt kısımda verilmiş bilgilerde, Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, Sınav bilgilerine, Genel şartlara, Özel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücretleri Üniversitemiz Hastaneleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) Tabip, 15 (on beş) hemşire, 1 (bir) psikolog, 6 (altı) sağlık teknikeri, 1 (bir) biyolog, 1 (bir) destek personeli, Ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2 (iki) hemşire, Ücretleri Öz Gelirden karşılanmak üzere 1 (bir) büro personeli, 2 (iki) destek personel olmak üzere toplam 30 (otuz) sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER BAŞVURU KODU TABİP (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesinden mezun olmak, (KPSS şartı aranmamaktadır) B01 HEMŞİRE (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 15 -Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu Lisans programlarından mezun olmak, * Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. B02 HEMŞİRE (ücreti özel bütçeden ödenecektir.) 2 -Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak, *Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır. B03 PSİKOLOG (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 1 - Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü lisans mezun olmak, -Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görev yapmış olmak ve bunu sigorta belgesiyle belgelemek. *Diğer belgelerden 1, 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgelere sahip olmak. B04 BİYOLOG (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 1 -Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, -Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, -FACSCanto uygulama eğitimi aldığını belgelemek. *Diğer belgelerden 7 numaralı belgeye sahip olmak. B05 SAĞLIK TEKNİKERİ (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 4 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği programından mezun olmak B06 SAĞLIK TEKNİKERİ (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 2 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. -Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 1 yıl radyoterapi teknikeri olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 9 numaralı belgeye sahip olmak. B07 BÜRO PERSONELİ (Ücreti Öz gelirden ödenecektir) 1 -En az Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilgi İşlem Merkezlerinde en az 2 yıl süre ile çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 10 ve 11 numaralı belgelere sahip olmak. B08 DESTEK PERSONELİ (Ücreti Döner Sermayeden ödenecektir.) 1 -En az Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl şoför olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 2 ve 8 numaralı belgelere sahip olmak. B09 DESTEK PERSONELİ (Ücreti Öz gelirden ödenecektir) 1 -En az Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl şoför olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. *Diğer belgelerden 2 ve 8 numaralı belgelere sahip olmak. B10 DESTEK PERSONELİ (Ücreti Öz gelirden ödenecektir) 1 - En az Lise ve dengi okul mezunu olmak, -Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl televizyon yayıncılığında reji, program yönetmenliği, profesyonel kamera kullanımı ve ses sisteminin kullanımı yanında bakım ve onarımı işlerinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olduğunu belgelemek. -Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. B11 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR: 1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: a)T.C. Vatandaşı olmak, b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. d)657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, e)Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. Başvuru kodu B11 olan destek personeli pozisyonuna başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3-2014 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 4-Tabip pozisyonu için başvuracak adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır. 5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ: Müracaatlar ilanın Üniversitemiz web sayfasında yayınladığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla ücretleri döner sermaye bütçesinden ve özel bütçeden ödenecek atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde //hastaneler.erciyes.edu.tradresinden, ücretleri özgelir üzerinden ödenecek olan adayların sonuçları //sksd.erciyes.edu.tradresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. TABİP POZİSYONUNA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvuru İnceleme Komisyonunca müracaatlar değerlendirmeye alınarak aday tespit edileceğinden, müracaat eden adayların isim listesi ilan başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde //hastaneler.erciyes.edu.tradresinden ilan edilecek olup, isimleri bulunan adayların komisyonca değerlendirmeye alınmak üzere aynı web adresinde yer, tarih ve saat bildirilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan adayın başvuru yapmaması halinde yerine yedek aday yerleştirilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 1-Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 2-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Barkotlu Internet çıktısı 3-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 4-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 5-Fotoğraf (1) adet 6-Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri 7-Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge. 8-İstalepformu //personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc 9-(*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler : 1)En az 80 saat "Tıbbi Kayıt Yönetimi ve Klinik Kodlama" Eğitim Sertifikası 2)En az 80 saat "Şoförlerin Mesleki Becerilerini Geliştirme" Eğitim Sertifikası 3)En az 100 saat "SPSS İstatistik Programı" Eğitim Sertifikası 4)TİFALDİ (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi) uygulayabildiğini belgelendirmek. 5)En az 100 saat "Aile Danışmanlığı Programı" Eğitim Sertifikası 6)"Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi" uygulayabildiğini gösterir Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası 7)Kamu kurum ve kuruşları veya üniversiteler tarafından verilen en az 500 saatlik teorik ve uygulamalı "Kök Hücre GMP Laboratuvarı Kalite Güvenlik Sistemi ve Operasyon" Eğitimi Sertifikası 8)E sınıfı sürücü belgesi 9)En az 80 saat "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi" Eğitim Sertifikası 10)HTML 5, ASP.Net, ASP.Net MVC, CSS, Entity Framework, JQuery, Microsoft Visual Studio yazılım araçlarını ve Microsoft SQL Server, Adobe Photoshop, Adobe ıllistrator programlarını kullanabilmek ve bunları belgelemek. 11)Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications, Developing WCF Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 ve Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Sever 2012 belgelerine sahip olmak.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE