Üniversiteye Mülakatsız 38 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak! Başvuruda Son Gün!

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine farklı alanlarda 38 Sözleşmeli Personel alacak. Başvurularda son güne geldik. Detaylar haberimizde.

Üniversiteye Mülakatsız 38 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak! Başvuruda Son Gün!

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesine sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlamıştı. Yayımlanan ilana göre 38 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruların 29 Aralık 2020 tarihi ile başlamasının ardından artık sona ermektedir. Adaylar Sağlık Personeli Alımı için başvurularını en geç 12 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar istenen belgeler ile birlikte Üniversiteye elektronik olarak başvuru yapabilirler.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Üniversiteye başvuru yapacak adaylar öncelikle yukarıdaki tabloda belirtilen özelliklere sahip olmaları gereklidir. Bunun dışında adaylardan, 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
  • Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLANIN TAM METNİ BURADA

YORUM EKLE