Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Güney Anadolu İhracatçılar Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Güney Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel, Uzman Yardımcısı, İdari Memur, Şoför Alımı Yapıyor. 5 Uzman Yardımcısı, 8 İdari Memur, 1 Şoför olmak üzere toplamda 14 personel alıyor. Sizde Güney Anadolu İhracatçılar Birliklerinde işe başlamak için alt kısımda paylaştığımız, genel şartları, başvuru koşullarını, sınav bilgilerini ve adresine ulaşabilirsiniz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda belirtildiği şekilde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne(GAİB) 5 (Beş)Uzman Yardımcısı, 8 (Sekiz) İdari Memur ve 1 (Bir) Şoför olmak üzere sözlü sınavla toplam 14 (Ondört) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları (1) Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra doğanlar),

e)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak, g)Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak, h)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak, (2) Sınava katılacak adayların birinci fıkradaki genel şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartları sağlaması zorunludur. -Uzman Yardımcısı Kadrosu İçin, a)En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak. b)İngilizce yabancı dil bilgisi için, ÖSYM tarafından yapılan 2012 güz dönemi dahil olmak üzere son üç yıl içinde (2012-2014) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)en az 70 ve yukarı puan almış olmak ya da uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 ve yukarı puana Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.) c)6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, -İdari Memur Kadrosu İçin, a)En azdört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak. b)6-7Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, -Şoför Kadrosu İçin, a)En az lise mezunu olmak ve en az 5 yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak. b)Lise mezunları için 23 Eylül 2012 veya 28 Eylül 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden, Ön lisans mezunları için 22 Eylül 2012 veya 27 Eylül 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden, Lisans mezunları için 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, 3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz. 4- Başvuruda İstenilen Belgeler a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, c) İki adet vesikalık fotoğraf, ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin çıktısı, f) Güncel Özgeçmiş (CV) 5- Başvuru Adresi Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 14 Ekim 2014 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir. 6- Sözlü Sınav Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17 Ekim 2014 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 7- Kimlik Belgesi Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES TELEFON GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI MÜCAHİTLER MAH.52012 NOLU SOKAK NO:6 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 0(342) 211 05 000(342) 211 05 60 0(212) 211 05 61

YORUM EKLE