TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı

TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı

TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı

TEİAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı

TEİAŞ Personel alımı yapıyor. Türkiye Elektrik iletim A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde barındırmak üzere 7 adet Elektik Elektronik Mühendisi pozisyonunda Müfettiş Yardımcısı alacak.Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde sınav bilgilerine, sınav tarihine, sınav yerine, sınava katılabilme şartlarına, Sınav başvurusuna, Başvuruda istenilen belgelere, genel niteliklere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.  

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ Sınav, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında "TEİAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA" adresinde yapılacaktır.

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI (1) Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP8 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.), (2) KPDS, ÜDS, YDS' den 60, TOEFL-IBT'den 72, IELTS'den 4 ve FCE'den 75 ve üzeri puan almış olmak, (3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak, (4) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak(01.01.1979 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1978' dir.) , (5) Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren Fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, (6) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, (7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (8) Sabıka kaydı bulunmamak, (9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak, (10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde "Sınav Başvurusu" bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak,

III - SINAV BAŞVURUSU Başvurular, 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA" adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (1) Sınav Başvuru Formu ( www.teias.gov.tr ) internet adresinden temin edilebilir, (2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi, (3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge, (4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Diploma veya bitirme belgesi aslı TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir.), (5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (6) T.C. Kimlik Numarası beyanı, (7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, (8) Adayların (erkek) askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, (9) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, (10) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

V - SINAV GİRİŞ BELGESİ (1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 16 Aralık 2014 Salı günü "www.teias.gov.tr" internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır. (2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 17 Aralık - 19 Aralık 2014 tarihleri arası saat 16.30'a kadar "Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA" adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. (3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı,sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.

VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI I. Grup: Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları: - Güç Sistem Analizi - Enerji İletim Dağıtım - Yüksek Gerilim - Elektrik Makineleri - Devre Analizi - Güç Elektroniği - Elektromanyetik Alanlar - Sinyaller ve Sistemler - Elektronik Devreler II. Grup: Temel Mühendislik Konuları: - Genel Matematik - Fizik - Bilgisayar (Temel Bilgiler)

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. (2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100'dür. (3) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için İki Grup Sınavındaki puanın 65'den aşağı olmaması gerekir. Puanlamada Genel Ortalama Hesaplamasında Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları:% 70, Temel Mühendislik Konularında % 30 oranı esas alınacaktır. Sözlü sınava giriş hakkı yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır. (4) Yazılı sınavı başaran ilk 14 aday asıl, sonraki 7 aday da yedek olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır. Gelmeyen asıl aday yerine yedek aday sıralamaya göre sözlü sınava alınacaktır (5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, "www.teias.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. (6) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların "www.teias.gov.tr" internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapacaklardır. İtirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan veya süresinde yapılıp isim, imza ve adres bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (7) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile algılama, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır. (8) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır. (9) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. (10) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. (11) Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılacaktır. (12) Sınavla ilgili (0312) 203 88 43 no'lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.

YORUM EKLE