TÜSEB Memur Personel Alımı

TÜSEB Memur Personel Alımı

TÜSEB Memur Personel Alımı

TÜSEB Memur Personel Alımı

Uzun süredir beklenen TÜSEB'E Personel alımı tarihi belli oldu. Merak edilen hangi kadroya kaç kişi alınacak sorularının cevabını sizler için derledik.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulmasını öngören Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı. 25 Kasım tarihi itibari ile resmen kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’na personel alımları da açıklandı. Buna göre TÜSEB'in altında 6 adet enstitü kurulmuş oldu. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç olması halinde illerde de yeni enstitüler kurulabilecek.

TÜSEB Personel Alımı Kadrosu

TÜSEB 6569 sayılı Kanuna göre, TÜSEB'de sadece işçi statüsünde personel çalışabilecektir. TÜSEB bünyesine, 1 adet başkan, 2 adet Başkan yardımcısı, 6 adet Enstitü Başkanı, 1 adet Genel sekreter, 60 adet Akademisyen ( Profesör ve Doçent ), 90 adet Araştırmacı ( Doktora Derecesine Sahip), 120 adet Uzman ( Yüksek Lisans Derecesine Sahip), 120 İdari, Teknik ve Sağlık Personeli olmak üzere Toplamda 400 Personel İstihdam edecektir.

TÜSEB Personel Alımında Üst Düzey Kadrolar İçin Aranan Nitelikler

Yapılan açıklamalara göre TÜSEB’de üst düzey kadrolarda çalışmak isteyenlerin bir takım nitelikleri olması gerekiyor. Buna göre Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doçentlik derecesi sahibi olması gerekiyor. Aynı zamanda Almanca, İngilizce yada Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması şartı aranıyor. Bu kadrolarda görev yapmak isteyen kişilerde aranacak diğer nitelikler ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Mecburi Hizmet TÜSEB'e Devredilebilecek

Bildiğiniz üzere kamu personellerinin bir kısmı mecburi hizmetle yükümlü oluyor. Bu yükümlülük, yükümlünün isteği, başkanlığın talebi ve yükümlüye burs veren kamu kurum ve kuruluşunun onayı ile TÜSEB'e devredilebilir.

Devlet Memurları ve Akademisyenlerin Naklen Geçişi

Çeşitli Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları ve öğretim görevlilerinden aranan nitelikleri taşıyanlar kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında görevlendirilebilirler. Bahsedilen kişilerin çalıştıkları kurumlar ile olan ilişkileri yeni sözleşme yapıldığında sona erer. TÜSEB başkanlığında bu fıkra gereğince çalışmaya başlayanlardan önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi on beş yıldan az olanlara emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dahil edilir. Aynı zamanda kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dahil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından on beş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. TÜSEB bünyesinde bu şekilde istihdam edilenlerden sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve başlatılırlar. Yine bu fıkraya göre daha sonra eski kurumlarına dönen kişilerin TÜSEB’te geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Tekrar önceki kurumlarına atanan kişilere Başkanlıkça iş sözleşmeleri sona erdiği için herhangi bir tazminat ödenmez. Başkanlıkta istihdam edildikleri bu süreler hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında hesaplanır.

Kamudan Görevlendirme

İlgili personel kanunlarına göre Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışanlar ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının muvafakati ve ilgilinin kabul etmesi şartı ile Başkan tarafından yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınarak en çok üç yıl süreyle TÜSEB'de görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usule göre yeniden görevlendirilebilirler. TÜSEB’te bu şekilde görevlendirilenler çalıştıkları kurum tarafından görev süresi boyunca ücretli izinli olarak gösterilirler. Bu şekilde görevlendirilen kişilerin tazminat, maaş, ek ödeme, ek gösterge ve diğer sosyal ve mali hakları kendi kurumlarınca ödenir. Ayrıca bu kişilerin her türlü özlük hakları da devam eder. Bu kişilere herhangi bir ödeme yapılmaz. Kamu personelleri ücretsiz izinli olarak ta TÜSEB'de görevlendirilebilir ve bunların sosyal güvenlik ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

TÜSEB İşe Alınma ve Diğer Özlük Haklar Yönetmelikle Belirlenecek

TÜSEB personeli olarak çalışacak kişilerin işe alınmaları ve görevlendirilmeleri, nitelikleri, performans değerlendirmeleri ve disiplin işlemleri ile kadrolarda bulunanlarla aylıksız izinli olarak görev yapanların aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları, Yönetim kurulunun onayı ile Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü de alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Bakanlar Kurulu Kararıyla Ücretler Belirlenecek Başkan ve diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırı Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Kamu Personeline de Görev Verilebilecek Kurumlarının izni alınarak Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele de akreditasyon faaliyetlerine yönelik görev verilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personele görevleri karşılığı ödenecek ücretler gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek.

YORUM EKLE