EPDK Uzman Yardımcısı Alımı

EPDK Uzman Yardımcısı Alımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı yapıyor

EPDK Uzman Yardımcısı Alımı

EPDK Uzman Yardımcısı Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı yapıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesine dahil etmek üzere, 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 3 adet Elektrik Mühendisi, 3 adet Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisi, 3 adet Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi, 1 adet Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, 6 adet Bilgisayar Mühendisi, 1 adet Kimya Mühendisi, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 11 adet Hukukçu, 3 adet İstatistikçi, 3 adet İşletme/İktisatçi olmak üzere toplamda 40 uzman yardımcısı alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgiler doğrultusunda başvuru bilgilerine, sınav bilgilerine, genel şartlara, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 15-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

I)SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak, b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS den, VI. maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır), d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve VI. maddede belirtilen fakülte veya bölümlerden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış okullardan mezun olmak, e) Süresi içerisinde başvurmak ve giriş sınavı için istenen belgeleri Kuruma teslim etmiş olmak.

II)BAŞVURU TARİHLERİ Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 14 Kasım- 5 Aralık 2014 III)BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ Giriş sınavına katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte en geç 5 Aralık 2014 Cuma günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresine şahsen veya en geç bu tarihte Kuruma ulaşacak şekilde posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV)SINAVA BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun //www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir: a)Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, b)Üç adet vesikalık fotoğraf, c)KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği, d)T.C. Kimlik Numarası. 2) Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.

V)SINAV GİRİŞ BELGESİ Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Aralık 2014 tarihine kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini sınavdan önce Kurumdan alacaklardır. Sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmazlar.

VI) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR Kuruma alınacak 40 adet Enerji Uzman Yardımcısının öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir: Öğrenim Dalları Kontenjan KPSS Puan Türü Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP5 Elektrik Mühendisliği 3 KPSSP5 Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği 3 KPSSP5 Makine Mühendisliği/ Mekatronik Mühendisliği 3 KPSSP5 Enerji Sistemleri Mühendisliği 3 KPSSP5 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 1 KPSSP5 Bilgisayar Mühendisliği 6 KPSSP5 Kimya Mühendisliği 1 KPSSP5 İnşaat Mühendisliği 1 KPSSP5 Harita Mühendisliği 1 KPSSP5 Hukuk 11 KPSSP103 İstatistik 3 KPSSP69 İşletme/İktisat 2 KPSSP82 Toplam 40 VII) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına çağrılanlar, 12/06/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Enerji Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan esaslar ve 643 sayılı Kanun Hükmümde Kararnameyle 657 sayılı Kanuna eklenen EK 40, 41 ve 42 nci maddelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan personel için yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde sözlü sınava alınacaklardır. msil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanıyla ilgili mevzuatı ve adayların lisans öğrenimine ilişkin temel bilgileri ifade eder. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

IX) DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRASININ BELİRLENMESİ Sınav Komisyonu üyelerince her bir adaya verilen puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle Giriş Sınav puanları tespit edilecektir. Adayların KPSS puanı ile Giriş Sınavı sonucunun aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı elde edilecektir. En yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere ve öğrenim dalları itibarıyla başarı sırası belirlenecektir. Sınavda başarılı olmak şartıyla, duyuruda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir.

X) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI Sınav sonuçları, Kurumun internet adresinde ve Kurum hizmet binasında ilan edilecek ve sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

YORUM EKLE