Dışişleri Bakanlığı Memurları Yurtdışında Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik

Dışişleri Bakanlığı resmi gazetede yönetmelik yayımladı. Yurtdışında memur görevlerine atanmasına ilişkin yönetmelik detayları bu haberde.

Dışişleri Bakanlığı Memurları Yurtdışında Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik

17 Ağustos 2021 tarihli Resmi gazete yönetmelikleri yayımlandı. 31571 sayılı Resmi Gazete kararı ile Dışişleri Bakanlığı memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı.

RESMİ GAZETE YÖNETMELİĞİ:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle atanabilecek nitelikteki meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk müşavirlerini, danışmanları, uzman müşavirleri, mali hizmetler uzmanlarını ve merkez memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 127 ila 165 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ana atama kararnamesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren memurlardan en az ellisinin Bakanlık merkez teşkilatından yurtdışına, bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe veya yurtdışından merkez teşkilatına atandığı Cumhurbaşkanı kararını,

b) Bakan: Dışişleri Bakanını,

c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

ç) Bakanlık Komisyonu: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 157 nci maddesinde tanımlanan komisyonu,

d) Danışman: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

e) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,

f) Hukuk Müşaviri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri kapsamında Bakanlıkta istihdam edilen Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlerini,

g) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

ğ) Mahrumiyet bölgesi: Dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilcilikleri,

h) Mali Hizmetler Uzmanı: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi kapsamında Bakanlığın mali hizmetler biriminde istihdam edilen memurları,

ı) Merkez memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen memurları,

i) Merkez: Bakanlık merkez teşkilatını,

j) Meslek memuru: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

k) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Uzman müşavir: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

n) Yeterlik sınavı: Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının 11 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınavı,

o) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmalarına

İlişkin Genel Esaslar

Atamalara ilişkin genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Yurtdışına atamaya tabi memurların herhangi bir dış temsilciliğe veya herhangi bir dış temsilcilikten merkeze atanmaya hazırlıklı olmaları gerekir.

(2) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur. Memurun görev motivasyonu, mesleki kabiliyet ve birikimleri ile disiplin durumu, temsil yeteneği, önceki görevleri ve görev yerleri de atamalarda değerlendirilir.

(3) Atamalarda, Bakanlık Komisyonunun takdiri esas olmakla birlikte, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde göz önünde bulundurulur.

(4) Bakanlığın, hizmet gerekleri doğrultusunda bir memuru görev yaptığı dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe herhangi bir zamanda atama yetkisi ile 9 uncu madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışına atanmış memurların görev sürelerini atandıkları dış temsilcilikte tamamlamaları esastır.

(5) Bakanlık, belirli coğrafi bölgeler, ülkeler, yabancı diller veya mesleki alanlar üzerinde uzmanlaşmayı ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapılmasını teşvik etmek amacıyla, memurların ilgili temsilciliklerde görev almalarını ve gerekli hallerde görev sürelerinin uzatılmasını teminen ilgili düzenlemeleri yapar. Bakanlık Komisyonu, görev sürelerinin ne kadar uzatılacağına karar verirken, hizmet gerekleri öncelikli olmak üzere, memurun görev ve uzmanlaşma motivasyonu ile mevcut ve/veya önceki görev yerlerindeki mahrumiyet koşullarının derecesini ve bu görev yerlerinde geçirilen veya geçirilecek süreleri dikkate alır.

(6) Memurların, yurtdışına sürekli görevle atanabilmeleri için yurtdışı göreve başlayacakları tarihte askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş veya askerlik hizmetini ertelemiş olmaları gerekir.

(7) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz.

(8) Ücretsiz izinde bulunan ya da ücretsiz izinli sayılan memurlar, bu izinlerinin sonuna kadar yurtdışına atanamaz. Bu memurlar, izinli oldukları süre sonrasında fiilen en az altı ay görev yaptıktan sonra atama kararnamesine dahil edilebilirler. Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurları ise, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, ücretsiz izinlerinin bittiği takvim yılını takip eden yıl hazırlanacak atama kararnamesine dahil edilebilir.

Atama tercih formları

MADDE 5 – (1) Merkezden yurtdışına veya bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe ana atama kararnamesi ile atanması öngörülenlere, atama yapılması öngörülen dış temsilcilikleri gösteren liste ile birlikte atama tercih formu gönderilir.

(2) Kendisine atama tercih formu ve liste gönderilmiş veya gönderilmemiş olması, memurun muhakkak surette dış göreve atanacağı veya atanmayacağı anlamına gelmez.

Yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi veya yurtdışında sürekli görevde bulunan memurların sağlık durumu

MADDE 6 – (1) Yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi memurların her türlü iklim şartında görev yapabilmeleri esastır.

(2) Bakanlık Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede göz önüne alınabilmesi amacıyla, gerekli görülen hallerde, yurtdışına sürekli görevle atanmaya tabi memurlardan, fiziksel ve/veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporunu, Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.

(3) Gerekli görülen hallerde, yurtdışında sürekli görevde bulunan memurlardan da fiziksel ve/veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporunu, Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.

(4) Yurtdışında veya bu madde kapsamında yurtiçinde alınan sağlık raporlarının fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt hâsıl olması halinde memur, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Ankara’da bulunan bir hakem hastaneye sevk edilir. Bu sürede memur hastalık izni kullanıyor sayılır. Hakem hastane raporuna göre işlem yapılır. Tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Dış temsilciliklerin gruplandırılması ve bölgelere ayrılması

MADDE 7 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diplomatik veya konsüler nitelikleri, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân, lojman, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşulları dikkate alınarak derecelendirilmek suretiyle Bakanlık Komisyonunca altı kategoriye kadar gruplandırılır. Oluşturulan gruplar, bir genelge ile tüm teşkilata ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süreleri

MADDE 8 – (1) Meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları, hukuk müşavirleri ve danışmanların yurtdışı teşkilatındaki nizami görev süreleri dört yıldır. Bu memurların yurtdışındaki görev süreleri beşinci yıla uzatılabilir. 4 üncü maddenin beşinci fıkrası, 9 uncu madde, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 18 inci madde hükümleri ile hizmetin gerektirdiği diğer istisnalar saklıdır.

(2) Yurtdışında birinci sınıf başkonsolosluk haricinde misyon şefliği yapmakta olan büyükelçiler birinci fıkra kapsamına dâhil değildir.

(3) Uzman müşavirlerin yurtdışı görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok dört yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının

Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler

Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurları

MADDE 9 – (1) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev süreleri kural olarak beş yıldır.

(2) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir. Talepleri halinde, bu memurların mahrumiyet bölgesindeki görev süreleri, diğer bölgelerdeki görev süresi değişmeksizin üçüncü yıla uzatılabilir.

Konsolosluk ve ihtisas memurları

MADDE 10 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları yurtdışına birinci veya ikinci çıkışlarından birinde mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilciliğe atanır.

(2) Temsilcilik gruplandırmasında son iki kategoride yer alan temsilciliklerde görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurları, bu temsilciliklerdeki ikinci görev yılının sonunda talepleri halinde mahrumiyet bölgesinde yer almayan bir temsilciliğe atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Uzmanları ve Merkez Memurlarının Yurtdışı Sürekli Görevlere

Atanmalarına İlişkin Özel Hükümler

Yurtdışı sürekli görevlere atanma

MADDE 11 – (1) Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup olanlar, askerlik hizmeti dâhil merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süreleri yedi yıldan az olmamak şartıyla ve disiplinle ilgili hususlar dikkate alınmak üzere, en fazla iki kez yurtdışı sürekli görevlere atanabilir. Bunun için memurun her bir yurtdışı sürekli göreve atanması öncesinde aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:

a) Usul ve esasları bu Yönetmelikle belirlenen yeterlik sınavını geçmesi.

b) Yeterlik sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından en az (C) düzeyinde başarılı olması.

c)  Lisans diplomasına sahip olması.

ç) Merkez teşkilatındaki görevleri sırasında ve varsa daha önceki yurtdışı görevinde sergilediği başarıya ilişkin olarak Bakanlık Komisyonu tarafından her bir yurtdışı sürekli görevlendirme öncesinde yapılan değerlendirmenin olumlu olması.

(2) Birinci fıkrada sayılan şartları taşımak, memurun yurtdışı sürekli görevlere atanmasında Bakan tarafından her defasında kullanılacak takdir yetkisini ortadan kaldırmaz.                    

(3) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılan yurtdışı sürekli görevlendirmelerin süresi dört yıldan fazla olamaz. Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışındaki görev süreleri uzatılamaz.

(4) Bu madde hükümleri kapsamında ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmek için her iki görevlendirme arasında merkez teşkilatındaki kesintisiz ve fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmalıdır.

Diğer atamalar

MADDE 12 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamayan mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 15 inci maddede belirtilen puanlama sistemine tabi tutulmak kaydıyla, en fazla üçer yıllık sürelerle yurtdışı sürekli göreve atanabilir.

a) Bakanlıkta en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak, yükseköğretim mezunu olmak, YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.

b) Bakanlıkta en az 15 yıl fiili hizmeti bulunmak, lise ve dengi okullardan mezun olmak, YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak şartlarını taşıyan merkez memurları, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bu kapsamda ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ikinci görevlendirme için de YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarından son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve ilk yurtdışı görevi sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması gerekir.

c) YDS/e-YDS’de veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılıklarında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmayan memurlar, 7 nci madde uyarınca yapılan gruplandırmada son iki grupta yer alan temsilciliklere, disiplinle ilgili hususlar dikkate alınarak, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle sürekli görevle atanabilirler. Bu çerçevede yurtdışına atanacak merkez memurlarının askerlik hizmeti dahil Bakanlıktaki fiili hizmet sürelerinin, yükseköğretim mezunu olanlar için en az 15 yıl, lise ve daha alt düzeyde bir eğitim kurumundan mezun olanlar için en az 17 yıl olması gerekir. Bu kapsamda ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanacak memurun, ilk yurtdışı görevi sonrasında merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl çalışmış olması şarttır.

(2) Bu madde kapsamına giren memurlar, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyor duruma gelmeleri halinde, merkez teşkilatında kesintisiz ve fiili olarak en az 6 yıl görev yaptıktan sonra, 11 inci madde çerçevesinde de ikinci kez yurtdışı sürekli görevlere atanabilirler.

Kontenjan ve unvanlar

MADDE 13 – (1) Her yıl kaç mali hizmetler uzmanı ile merkez memurunun yurtdışına sürekli görevle atanacağı Bakan onayıyla belirlenir.

(2) 11 inci madde ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca yurtdışına atanacaklar için belirlenecek kontenjanlar ayrı ayrı tespit edilir.

(3) Yurtdışı sürekli göreve atanan mali hizmetler uzmanları ataşe, merkez memurları ise ataşe yardımcısı unvanını taşır.

Sürelerin hesaplanması

MADDE 14 – (1) Yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için merkez teşkilatında geçirilmesi gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, merkezde fiili olarak sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır.

(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, görev süreleri boyunca en fazla iki kez yurtdışı sürekli göreve atanabilirler.

(3) Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler, yurtdışına atanabilmek için gerekli olan hizmet süresini kesintiye uğratmaz. Ancak bu süreler merkez teşkilatındaki fiili hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, kararnamenin hazırlanacağı takvim yılı öncesinde 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki fiili hizmet yılı esas alınır. Bu hesaplamada, artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz.

Atanma sırası

MADDE 15 – (1) 11 inci maddeye göre atanacaklar, 16 ncı maddede belirtilen nihai başarı sırasına göre öncelikli olarak atanır.

(2) 12 nci madde çerçevesinde yurtdışına atanabilecekler, yıllık bazda oluşturulan aşağıdaki puanlama sistemine tabi tutulur:

a) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans mezunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan verilir.

b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığından alınan puan verilir.

c) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki her fiili hizmet yılı için bir puan verilir.

ç) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için eksi iki, her kınama için eksi üç, her aylıktan kesme için eksi beş ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi yedi puan verilir.

d) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için eksi bir puan verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 16 – (1) 11 inci maddede sayılan şartları sağlayanların, yeterlik sınavının yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibarıyla Bakanlıktaki 7 fiili hizmet yılını tamamlamış olmaları kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yeterlik sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir.

(2) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınav hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve sınav tarihinden 1 ay önce genelge ile duyurulur.

b) Sınavda, konsolosluk, idari ve mali işler, dış politika ve duyurulacak diğer konu başlıklarında sorular yöneltilir. Bu sorulardan en az beşi, Türkiye’nin dış politika gündemi ile bağlantılı güncel konuları kapsar.

c) Sınavdaki nihai başarı puanı, çoktan seçmeli sınavdan alınan puana, sınav tarihinden itibaren son iki yıl içinde alınmış YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığı puanının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

ç) Sınav öncesinde ilan edilen kontenjana başarı sıralaması itibarıyla giremeyen memurlar yedekler listesine alınır. Yedekler listesi, müteakip sınava kadar geçerlidir ve bu sınav sonrasında yapılacak yurtdışı görevlendirmeler için kazanılmış hak oluşturmaz. İhtiyaç halinde her takvim yılı içinde tek bir sınav düzenlenmesi esastır.

d) Sınavda eşit puan alınmış olunması halinde, sırasıyla YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarının YDS’deki karşılığından daha yüksek puan almış olana, bu puanlarının da eşit olması halinde ise askerlik hizmeti dâhil Bakanlıktaki fiili hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin esaslar

MADDE 17 – (1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, hizmet gereklerinin elverdiği ölçüde aile birliği sağlanarak yurtdışı sürekli göreve atanmaları hususu öncelikli olarak dikkate alınır.

Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden hususlar

MADDE 18 – (1) Durumlarının aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından, yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınır, merkezde olanlar yurtdışına sürekli görevle atanmaz:

a) Yurtdışı görevde devletin itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar.

b) Devletin güvenlik ve itibarı ile görev haysiyetini zedeleyici davranışta bulunanlar.

c) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suç isnadı nedeniyle haklarında ceza kovuşturması yürütülenler.

ç) Yurtdışı görevin gerektirdiği temsil, hizmet ve görev gereklerini yerine getirmeyen veya getiremeyecek olanlar.

d) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi bakımından yetersiz kalanlar.

e) Kamu görevinden çıkarılan ya da 657 sayılı Kanunun 56 ncı, 57 nci ve 98 inci maddeleri ile 125 inci maddesinin (E) bendi uyarınca hakkında işlem yapılmış olan, ancak yürütmenin durdurulması kararı da dahil olmak üzere göreve iadesine karar verilmiş bulunan ve buna ilişkin hukuki süreci devam edenler.

(2) Durumları aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından; yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir, merkezde olanlar yurtdışı sürekli göreve atanmayabilir:

a) Haklarında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan raporda merkeze alınması yönünde kanaat bulunanlar.

b) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine aykırı davrananlar.

c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi çerçevesinde son iki yıl içerisinde birden fazla disiplin cezası alanlar.

(3) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışına sürekli görevle atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir. Bu memurlardan yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın aynı usulle merkeze alınabilir.

(4) Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden durumun ortadan kalktığı Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilir. Atama engelini oluşturan nedenin kendiliğinden ortadan kalkması halinde, atanamama kararı Bakanlık Komisyonunca resen veya ilgili memurun yazılı talebi üzerine kaldırılabilir.

(5) Ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, soruşturma veya kovuşturma sonucunda haklarında kesin olarak takipsizlik ya da beraat kararı verilenlerin, merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanabilir. Tamamlanacak sürenin iki yıldan az olması halinde bu süre müteakip yurtdışı görev süresine eklenebilir. Bu memurların soruşturma ya da kovuşturma sürecinde merkezde geçirdikleri süre müteakip yurtdışı ataması öncesinde merkezde geçirilmesi gereken süreden sayılabilir.

(6) Yurtdışına sürekli görevle atanmış bulunanlar, 657 sayılı Kanun çerçevesinde aylıksız izne ayrılmaları halinde, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile merkeze alınabilir. Bu memurların, aylıksız izinlerinin bitimini takip eden atama döneminde son görev yaptığı temsilcilikle aynı grupta yer alan bir temsilcilikte görevlendirilmeleri esastır.

Atamalarla ilgili yükümlülük ve müeyyideler

MADDE 19 – (1) Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler.

(2) Üçüncü fıkrada kayıtlı hususlar saklı kalmak kaydıyla, atandıkları görev yerlerine gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilen memurlardan; yurtdışında sürekli görevli bulunanlar merkeze alınır, merkezde görevli bulunanların ise yurtdışına ataması yapılmaz. Bu memurların merkezdeki görev sürelerinin iki yıla kadar uzatılması esastır. Bu memurlar, merkezdeki ilave görev sürelerinin sonunda, kural olarak, gitmedikleri görev yeri ile aynı temsilcilik grubunda yer alan bir başka temsilciliğe atanır.

(3) Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından; atandıkları görev yerlerine gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilenler, merkez teşkilatında en az üç yıl fiili hizmet süresi sonrasında yeniden yurtdışına atanabilirler. Kendi istekleriyle merkeze dönenler veya 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesi çerçevesinde merkeze alınanlar, kazanmış oldukları yurtdışına sürekli görevle atanma hakkını kullanmış sayılır. Bunlardan ilk hakları çerçevesinde yurtdışına atanmış bulunanlar, merkez teşkilatında en az altı yıl kesintisiz ve fiili hizmet süresi sonrasında gerekli şartları taşımaları halinde ikinci haklarını kullanmak için müracaat edebilirler.

Temsilciliğin bulunduğu grubun değişmesi

MADDE 20 – (1) Memurun sürekli görevle atandığı temsilciliğin gruplandırmasının memurun bu temsilcilikteki görevi sırasında değişmesi halinde, bu temsilcilikte geçirilen süreler, alt grupta geçirilmiş sayılır. Bununla birlikte, memura ödenecek mali haklar, ödeme tarihindeki gruplandırmaya göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde meslek memuru statüsüne geçmiş olan hukuk müşavirleri, meslek memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur. Bu memurların, meslek memurluğu statüsüne geçişlerini müteakip en geç ikinci yurtdışı sürekli görevleri çerçevesinde, dış temsilcilik gruplandırmasında mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilcilikte en az iki yıl süreyle görev yapmaları esastır.

Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmemiş olanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6004 sayılı Kanunun mülga geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmemiş olan idari memurlar, bölge ve yabancı dil uzmanları ile haberleşme teknik personeli, konsolosluk ve ihtisas memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur.

Merkez memurları ve mali hizmetler uzmanlarının atanmaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci madde kapsamında yurtdışı sürekli göreve atanacak memurlar için 15 inci madde uyarınca yapılacak puanlama bakımından disiplin cezaları için verilecek eksi puanların hesaplanmasında, disiplin cezalarının verildiği tarihte yürürlükte bulunan puanlama esasları geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

YORUM EKLE