Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ Yayımlandı!

Resmi gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşları hakkında tebliğ yayımlandı. Tebliğ'de Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında değişiliğe yer verildi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ Yayımlandı!

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir tebliğ yayımlandı. Yayımlanmış olan Tebliğe göre Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ  ( İthalat 2018/2 ) 'de Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ olduğu belirtildi.

MADDE 1 – 16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “c) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün “İthal İzin Belgesi”ni haiz eşya.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 9 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez:

a) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.

b) Ek-2’de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 14:36
YORUM EKLE