CSB Tapu ve Kadastro Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Duyurusu

Resmi Gazete'de 25 Haziran yönetmelikleri yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Personeli için yeni yönetmelik geldi. İşte detaylar.

CSB Tapu ve Kadastro Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Duyurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Alımları için yeni bir yönetmelik yayımlandı. Tapu ve Kadastro da hizmet veren tapu personellerini yakından ilgilendiren yönetmelik için detayları sizlerle paylaşacağız.

Resmi Gazete'de 25 Nisan 2020 tarihli 31166 sayılı yönetmeliğe göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar veren Tapu müdürlüğü aşağıdaki güncellemeyi yaptı.

DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ:

MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini,”

“j) Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Taşra hizmet birimlerinde Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamaz.

(5) Aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri, her yıl ocak, nisan ve ağustos aylarının 15 ine kadar Genel Müdürlük otomasyon sistemi üzerinden alınır, durumu uygun olanların atamaları takip eden ayın 15 ine kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiş, “Tapu Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,” ibaresi, “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tapu Sicil Müdür Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kadastro Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “beş” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci ve üçüncü fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut dördüncü fıkrada yer alan “anakent” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut yedinci fıkra aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü ve Kadastro Müdürü unvanında görev yapan personel aynı hizmet alanında ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir.

(3) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Kadastro Müdür Yardımcısı unvanında görev yapan personel aynı birimde ve aynı unvanda toplam altı yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.”

“(4) Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında görev yapan personel aynı hizmet biriminde toplam on yıl görev yapabilir. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar dışında kalan Genel Müdürlük taşra teşkilatında görev yapan diğer personel büyükşehirlerin il merkezleri ile aynı hizmet bölgesinde yer alan birimlerinde on yıl, büyükşehirlerin diğer ilçeleri ile büyükşehirler dışındaki il ve ilçelerde yer alan hizmet birimlerinde on beş yıl görev yapabilir. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilebilir. Yer Değiştirme Kurulunun kararı ve Genel Müdür onayı ile bu süre uzatılabilir veya personel temininde güçlük çekilen birimlerde görev yapan personel kapsam dışı bırakılabilir.”

“(9) Hizmet birimi, hizmet alanı veya hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanmış olanlar ile bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç son başvuru tarihine kadar talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde bir sonraki atama dönemini geçmemek kaydıyla emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilir. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi veya dilekçede belirtilen tarihte emekliye ayrılmaması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir birime resen ataması yapılır.”

“(13) İkinci fıkra hükümlerine göre hizmet alanı değiştirilen personel, yeni atandığı hizmet alanında en az altı yıl görev yapması halinde en son ayrıldığı hizmet alanında daha önce aynı unvanda görev yapmadığı bir birime atanabilir. Ancak; 11 inci madde gereğince ataması yapılanların ayrıldıkları hizmet alanları için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(14) Dördüncü fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlı personel atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine aynı unvanla tekrar atanabilir.

(15) Beşinci fıkra hükümlerine göre hizmet birimi değiştirilen personel, atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine tekrar atanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yer Değiştirme Kurulu;” ibaresinden sonra gelmek üzere “atama dönemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlükçe belirlenen norm kadroya göre birimlerdeki norm kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde birim hizmeti en fazla olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

YORUM EKLE