Resmi Gazetede Yayımlandı! 110 Kamu Personeli Alınacak! En Az Lise

09 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ilanları yayımlandı. 110 kişilik kadro için Kamu personeli alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre detaylar şöyledir.

Resmi Gazetede Yayımlandı! 110 Kamu Personeli Alınacak! En Az Lise

Resmi gazete Kamu personeli alımı ilanları yayımlandı. 09 mart 2021 tarihli yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 3 kurum tarafından 110 Kamu Personeli Alımı yapılacak. Bu kapsamda alım yapacak kamu kurumları ve kamu kuruluşları hakkında detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

09 MART 2021 TARİHİ İLE YAYIMLANAN KURUMLAR:

Gelir idaresi Başkanlığı:

Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı Bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı:

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Detaylı Bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversite Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Detaylı Bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE