Elektrik Faturaları 1 Yıl Erteleniyor Mu? Resmi Gazete ’de Yazıyor!

Korona-virüs nedeni ile elektrik ve doğalgaz kesintilerine gidilmemesi kararı alındı. Resmi Gazetede yayımlanan bildiriye göre faturaların 1 yıl faizsiz erteleneceği açıklandı.

Elektrik Faturaları 1 Yıl Erteleniyor Mu? Resmi Gazete ’de Yazıyor!

Korona virüs salgını diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşamı etkilemeye devam ederken ülkeler, salgına karşı tedbirler alarak süreci hafifletmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra özellikle ekonomik olarak da virüsün etkisi vatandaşların üzerinde hissedilmekte olup bu konuda da Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde görülen birtakım ekonomik desteklerin uygulanması gündeme geldi. Bunlardan biri de elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesi oldu. Resmi Gazetede yer alan karar göre elektrik ve doğalgaz faturaları koronavirüs sebebiyle 1 yıl ertelenebilecek.

1 Yıl Ertelenecek

Resmi Gazete'nin 27 Mart 2020 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan kanunile birlikteelektrik ve doğalgaz faturaları için erteleme yapılması gündeme geldi. Bu noktada özellikle ertelemenin yeni koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi sebebiyle uygulanmaya konulduğu ifade edildi. Resmi Gazetede yer alan şekli ile:

“EK MADDE 13 – 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

Kira, Sigorta Primi ve Diğer Kararlar

Yayınlanan karar ile birlikte aynı zamanda kirasını ödeyemeyen işi yerleri, ay içerisinde 10 günden fazla çalışanlar ve diğer kısmı çalışanların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluğu kaldırılmış oldu.

İlgili karar ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

YORUM EKLE