2015 JANA (Jandarma Astsubay ) Kılavuzu Yayımlandı

2015 JANA (Jandarma Astsubay ) Kılavuzu Yayımlandı

2015 JANA (Jandarma Astsubay ) Kılavuzu Yayımlandı

2015 JANA (Jandarma Astsubay ) Kılavuzu Yayımlandı

2015 JANA Yayımlandı. 7.03.2015 Tarihinde yapılacak olan Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Temek Kursu Sınavına Başvurular 21 Ocak 2015 te Başlayıp 3 Şubat 2015 Tarihinde son bulacaktır. Sizde Jandarma genel Komutanlığı Astsubay Giriş Sınavına Hazırlanmakta iseniz, Aşağıda verilen bilgileri inceleyebilir ve aşağıda verilmiş olan bağlantıdan kılavuzun tamamına ulaşabilirsiniz. Giriş Sınavı Kılavuzda yayımlanmış kurallara göre yapılacaktır, Bu nedenle Yayımlanan kılavuzu gayet dikkatli bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde incelemelisiniz. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Jandarma Genel Komutanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, Jandarma sınıfında Muvazzaf Astsubay yetiştiren Jandarma Okullar Komutanlığının, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapılacaktır. 1.1. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 7 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. 1.2. Yazılı sınavda adaylara, ön lisans düzeyinde çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır. Cevaplar, cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. 1.3. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. 1.4. Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacaktır. 1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

2. BAŞVURU 2.1. BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar yazılı sınav için başvurabilirler.

2.1.1. Genel Koşullar a) T.C. vatandaşı ve erkek olmak, b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak, c) Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak, ç) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak, d) Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak, e) Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, f) Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak, g) Hakkında “Yedek Subay Olamaz.” kararı bulunmamak, ğ) Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek, h) Kayıt - kabul tarihlerinde silah altında olmamak, askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak, ı) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak, i) Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. DİKKAT! Askerlik tecili kesin kayıt ve kabül tarihinden önce sona eren adayların askerlik şubelerinden yeniden tecil haklarının olup olmadığını öğrenmeleri maddî ve manevi kayba uğramalarını engelleyecektir.

2.1.2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden veya sağlık muayene merkezinden (SMM) “Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak, b) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; I. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, II. Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak, III. Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, IV. Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak, V. Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak, VI. İşitme ve görmede kusuru bulunmamak, VII. Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak, VIII. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak). DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir. 2.1.3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar a) Başvuru yılı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 1) Ön lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olmak), 2) Lisans son sınıf/mezunu adaylar için; 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak), b) Yazılı Sınav Kılavuzundaki boy kilo tablosunda yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) 2.1.4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar a) Yazılı Sınav Kılavuzunda belirtilen üniversitelere bağlı; fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2015) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.) DİKKAT! Ön lisans/lisans programlarının tercih edilecek sınıflar/branşlar ve kod numaraları kılavuzun ilgili sayfalarında belirtilmiştir. b) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullardan en az ön lisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini kılavuzdabelirtilen tabloda kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak, (Kaynak olarak gösterilmeyen Lise/dengi okul mezunları başvurmamalıdır.) c) Yükseköğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak, d) Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak. DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. DİKKAT ! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Jandarma Astsubay Temel Kursundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde; giriş koşulları, başvuru işlemleri, birinci ve ikinci aşama sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt kabul tarihleri, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları, üzerinde istediği değişiklikleri internet aracılığıyla önceden haber vermek kaydıyla yapabilir. Adaylar, kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici/kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır. Kılavuzun Tamamı için Aşağıdaki Bağlantıyı Kullanabilirsiniz. 2015 Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE